ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 ตำแหน่ง และวิชาเอกดนตรีศึกษา 1 ตำแหน่ง

รูปประกอบข่าว: 
ไฟล์เอกสารแนบ: 
Body: 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๗  จังหวัดกระบี่

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง  ตำแหน่งครูผู้สอน

…………………………………………………………………………………………

         

          ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และตามความในมาตรา 45(3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน ที่ 53/2546         ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546  เรื่อง  มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินในงบประมาณ  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1. ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน  ของข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ระยะเวลาการจ้าง

                   1.1 ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน

                             (1) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป                    จำนวน   1   ตำแหน่ง

                             (2) สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา                           จำนวน   1   ตำแหน่ง

 

                   1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

                             (1) การจัดการเรียนการสอน  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                             (2) มีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้  คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม

                             (3) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

                             (4) สามารถพักอาศัยและปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนได้

                             (5) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา

                             (6) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

                             (7) ปฏิบัติงานในโรงเรียนประจำได้หากมีประสบการณ์ในการสอนโรงเรียนประจำ                                          จะพิจารณาเป็นพิเศษ

                             (8) วิชาเอกดนตรีศึกษาต้องมีความสามารถในการฝึกซ้อมวงโยธวาทิต

                             (9) สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนดไว้ได้และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย

                   1.3 เงื่อนไขการจ้าง

                             (1) ค่าจ้างเดือนละ  15,000  บาท

                             (2) ไม่ผูกพันการบรรจุเป็นข้าราชการ

                             (3) ไม่มีการเลื่อนค่าจ้าง

                   1.4 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่ 1 พฤศจิกายน  2561 ถึงวันที่  30  กันยายน  2562 

          2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร

                   2.1 คุณสมบัติทั่วไป จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้

                             (1) มีสัญชาติไทย

                             (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

                             (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                             (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ

                             (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                             (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                             (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

หมายเหตุ

          ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

                   2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตำแหน่งครูผู้สอน

                             (1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

                             (2) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วและวิชาเอกดนตรีศึกษา  และมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด  ให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู

                             (3) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักบวช

          3. การรับสมัคร

                   3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                             ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  ตั้งแต่วันที่ 11-17 ตุลาคม  2561  เวลา 08.30 -16.30 น.           ทุกวัน  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                   3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                             (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  1.5 x 2 นิ้ว  โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน 3 รูป

                             (2) สำเนาแสดงผลการศึกษา   เช่น ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร  จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่ 17 ตุลาคม 2561    ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายืนยันพร้อมใบสมัครได้  ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ              ที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

                             (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ  และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ       1 ฉบับ

                             (4) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)

                             (5) สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู

                             (6) หลักฐานอื่นๆ  เช่น  หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

          3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร

          ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ      ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า   ด้วยเหตุใดๆ  อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ไม่ได้

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

          โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภายในวันที่  18  ตุลาคม  2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  และทางเว็บไซต์ โรงเรียน http://www.rpk37.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 075-689030  โดยจะประเมินสมรรถนะ          วันที่  19  ตุลาคม  2561  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

 

 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

          ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  โดยการสอบสัมภาษณ์  ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ     ในการคัดสรรตำแหน่งครูผู้สอน

 

6. ตารางและวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

          จะพิจารณาคัดเลือกในวันที่  19 ตุลาคม  2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  ตามรายละเอียด ดังนี้

วัน/เวลา

สมรรถนะ

คะแนน

หมายเหตุ

19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ

1. ความรู้ ความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

   - ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป

   - ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษาหรือวิชาชีพครู

   - ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอก

2. ความสามารถในการปฏิบัติงานและความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ  ความเหมาะสมของบุคคล

60 คะแนน

 

 

 

 

40 คะแนน

สอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน

 

7. เกณฑ์การตัดสิน

          ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆไม่ได้  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทั้ง 2 สมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

8. การจัดลำดับที่

          ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะรวมทั้ง 2 สมรรถนะจากมากไปหาน้อย  ในกรณีผู้ได้รับการเลือกสรรได้คะแนนเท่ากัน ให้จัดลำดับที่ดังนี้

          8.1 ให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะข้อ 2 สูงกว่า อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

          8.2 หากคะแนนสมรรถนะข้อ 2 เท่ากัน ให้ผู้มีคะแนนตามสมรรถนะข้อที่ 1 สูงกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า

          8.3 หากคะแนนสมรรถนะข้อ 1 เท่ากัน ให้ผู้มีลำดับที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อนอยู่ในลำดับที่สูงกว่า

9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

          โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับคะแนนสูงลงมาตามลำดับ  ภายในวันที่  20  ตุลาคม  2561  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  และทางเว็บไซต์โรงเรียน  www.rpk37.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 075-689030 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อสรรหาและเลือกสรรครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

 

 

10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรและปฏิบัติงาน

          ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างและไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  ภายในวันที่  1  พฤศจิกายน  2561 ณ  โรงเรียน             ราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

                  

                             ประกาศ   ณ  วันที่   10  ตุลาคม  พ.ศ.  2561 

 

                                                  (นายศักดิ์ชัย  สุวรรณคช)

                              ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๗ จังหวัดกระบี่

วันที่รายงานข่าว: 
10/10/2561