ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติส่วนตัว กำหนด วัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ ครูอัตราจ้าง ในตำแหน่งครูผู้สอน

รูปประกอบข่าว: 
ไฟล์เอกสารแนบ: 
Body: 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๗  จังหวัดกระบี่

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติส่วนตัว

กำหนด วัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ ครูอัตราจ้าง ในตำแหน่งครูผู้สอน

…………………………………………………………………………………………

          ตามประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ได้รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 11-17 ตุลาคม 2561                         ซึ่งปิดรับสมัครแล้ว นั้น

          โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ   ภาคความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติส่วนตัว  ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 5 (เกณฑ์การตัดสิน) แห่งประกาศรับสมัครฉบับดังกล่าว กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

          ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

                   ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

          ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

                   ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ในวันศุกร์ที่  19  ตุลาคม  2561

เวลา 09.00 น. – 11.00 น. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ณ ห้องประชุมกิตติธรกุล  อาคารเรียน  5

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงานและความคิดสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  ความเหมาะสมของบุคคล ณ  ห้องประชุมเล็ก  อาคารเรียน  3  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

          ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ

                   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ภายในวันเสาร์ที่  20  ตุลาคม  2561  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร  อาคารเรียน 3  และในเว็บไซต์ www. rpk37.ac.th

          ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้

                   1. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ตามประเพณีนิยม คือ

                             - สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น

                             - สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น

                             - ประพฤติตนเป็นสุภาพชน

                   2. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

                   3. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

                  

                             ประกาศ   ณ  วันที่   18  ตุลาคม พ.ศ.  2561 

 

                                                                                       

                                                    (นายศักดิ์ชัย  สุวรรคช)

                             ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๗  จังหวัดกระบี่

วันที่รายงานข่าว: 
18/10/2561