ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา

รูปประกอบข่าว: 
ไฟล์เอกสารแนบ: 
Body: 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๗  จังหวัดกระบี่

เรื่อง  รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

…………………………………………………………………………………………        

          ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๗  จังหวัดกระบี่  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน  1  อัตรา  แทนตำแหน่งที่ว่าง อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546  สั่ง ณ วันที่  8  กรกฎาคม  2546   เรื่อง  มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค.0527.6/ว31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2546 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1. ตำแหน่ง  และอัตราค่าจ้าง

                   1) ลูกจ้างชั่วคราว    ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน  1  อัตรา  ปฏิบัติงานการให้บริการในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗  จังหวัดกระบี่  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   

2) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000   บาท  เป็นเวลา  10 เดือน  17  วัน (14 พฤศจิกายน 2561              -30 กันยายน  2562)

          2. ขอบข่ายภาระงานและหน้าที่

- ปฏิบัติงานในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนพิการและ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่โรงเรียนมอบหมายจากโรงเรียน

          3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

                   3.1 คุณสมบัติทั่วไป

                             1. มีสัญชาติไทย

                             2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

                             3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                             4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

                             5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                             6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

                             7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                   3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                             1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

                             2. มีความสามารถเหมาะสมในหน้าที่ที่มอบหมายให้ปฏิบัติ

                             3. สามารถปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะโรงเรียนแบบอยู่ประจำได้

          4. การรับสมัคร

                   4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                             ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบุคคล  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่  ตั้งแต่วันที่  4-10  พฤศจิกายน  2561 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

                   4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                             1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  1.5 x 2 นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  และเป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน  จำนวน 3 รูป

                             2. สำเนาแสดงผลการเรียน  และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร

                             3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

                             4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล  ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

          4.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร

          ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

          โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการเลือกสรร  ในวันที่  11 พฤศจิกายน 2561 ณ ป้ายประกาศห้องอำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  และในเว็ปไซต์  http://www.rpk37.ac.th

6. การเลือกสรร

          จะดำเนินการเลือกสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  กำหนดในวันที่  12  พฤศจิกายน 2561  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

7. เกณฑ์การตัดสิน

          ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

8.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร  ในวันที่  13  พฤศจิกายน 2561

9. การจัดทำสัญญาจ้างของผู้ผ่านการเลือกสรร

          ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรมาทำสัญญาจ้าง  ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.     ณ ห้องบริหารงานงบประมาณและบุคลากร  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗  จังหวัดกระบี่   

                  

                   ประกาศ   ณ  วันที่   3  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561                             

 

                                                  (นายศักดิ์ชัย  สุวรรณคช)

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๗ จังหวัดกระบี่

       

 

กำหนดการคัดเลือก ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๗  จังหวัดกระบี่

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

วัน  เดือน ปี

รายละเอียด

สถานที่

หมายเหตุ

3 พ.ย. 61

ประกาศรับสมัคร

 

ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องบริหารงานงบประมาณฯ  และเว็บไซต์โรงเรียน

 

 

4  - 10 พ.ย. 61

รับสมัคร

 

ห้องบริหารงานงบประมาณฯ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๗  จังหวัดกระบี่

 

 

11 พ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

 

ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องบริหารงานงบประมาณฯและเว็บไซต์โรงเรียน

 

 

12 พ.ย. 61

คัดเลือก/สอบสัมภาษณ์

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๗  จังหวัดกระบี่

 

 

13 พ.ย. 61

ประกาศผลการคัดเลือก

 

ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องบริหารงานงบประมาณฯและเว็บไซต์โรงเรียน

 

 

14 พ.ย. 61

รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง

 

ห้องบริหารงานงบประมาณฯ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๗  จังหวัดกระบี่

 

 

 

 

 

 

                  

 

วันที่รายงานข่าว: 
03/11/2561