ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนครัว จำนวน 1 อัตรา

รูปประกอบข่าว: 
ไฟล์เอกสารแนบ: 
Body: 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๗  จังหวัดกระบี่

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนครัว

…………………………………………………………………………………………         

          ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๗  จังหวัดกระบี่  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง คนครัว  แทนตำแหน่งที่ว่าง

จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง คนครัว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

          1. ตำแหน่ง  และอัตราค่าจ้าง

                   1) ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  คนครัว  จำนวน  1  อัตรา      

2) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000   บาท  (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561- 30 กันยายน 2562)

          2. ขอบข่ายภาระงานและหน้าที่

2.1 ปฏิบัติงานในตำแหน่งคนครัว  จัดเตรียมอาหาร  ตรวจรับวัสดุในการจัดทำอาหาร  ดูแลรักษาอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับงาน  ทำความสะอาดสถานที่ในการทำงาน

                   2.3 ประสานงาน  ให้บริการผู้เกี่ยวข้องรับบริการหรือติดต่อราชการ

                   2.4 สามารถปฏิบัติงานในลักษณะโรงเรียนแบบอยู่ประจำได้

                   2.5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน

          3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

                   3.1 คุณสมบัติทั่วไป

                             1. มีสัญชาติไทย

                             2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

                             3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                             4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

                             5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                             6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

                             7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                   3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                             1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

                             2. มีความสามารถเหมาะสมในหน้าที่ที่มอบหมายให้ปฏิบัติ

                             3. สามารถปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะโรงเรียนแบบอยู่ประจำได้

          4. การรับสมัคร

                   4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                             ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบุคคล  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่  ตั้งแต่วันที่  6 -12  พฤศจิกายน  2561 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

                   4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                             1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  1.5 x 2 นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน      6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  ถ่ายในคราวเดียวกัน  จำนวน 3 รูป

                             2. สำเนาแสดงผลการเรียน  และระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร

                             3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

                             4. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน นับจากวันที่สมัคร  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จากสถานพยาบาลของรัฐ

                             5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล  ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

          4.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร

          ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆใน        ใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

          โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการเลือกสรร  ในวันที่  13 พฤศจิกายน 2561 ณ ป้ายประกาศห้องอำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  และในเว็ปไซต์  http://www.rpk37.ac.th

6. การเลือกสรร

          จะดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  กำหนดในวันที่  14  พฤศจิกายน 2561  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.00 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

7. เกณฑ์การตัดสิน

          ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

8.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  ในวันที่  15  พฤศจิกายน 2561

9. การจัดทำสัญญาจ้างของผู้ผ่านการคัดเลือก

          ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาทำสัญญาจ้าง  ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.      ณ ห้องอำนวยการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๗  จังหวัดกระบี่ 

                 

                   ประกาศ   ณ  วันที่   5  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561 

 

                                                  (นายศักดิ์ชัย  สุวรรณคช)

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๗ จังหวัดกระบี่

       

กำหนดการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนครัว

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๗  จังหวัดกระบี่

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

วัน  เดือน ปี

รายละเอียด

สถานที่

หมายเหตุ

6-12 พ.ย. 61

รับสมัคร

ห้องบริหารงานงบประมาณและบุคลากร

 

13 พ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องบริหารงานงบประมาณและบุคลากร

 

14 พ.ย. 61

คัดเลือก/สอบสัมภาษณ์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗  จังหวัดกระบี่

 

15 พ.ย. 61

ประกาศผลการคัดเลือก

ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องบริหารงานงบประมาณและบุคลากร

 

16 พ.ย. 61

รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง

ห้องบริหารงานงบประมาณและบุคลากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่รายงานข่าว: 
05/11/2561