ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกประถมศึกษา

รูปประกอบข่าว: 
ไฟล์เอกสารแนบ: 
Body: 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

......................................................................................................................................................................................................................

ตามประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  ลงวันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561   เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา  และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  นั้น

          บัดนี้ การสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นลงแล้ว  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชี  การยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตามลำดับที่  ที่สอบได้ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

          บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกนี้ ขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี  นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบัญชีเมื่อมีการสอบใหม่

          ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี    ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ คือ

          1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์เข้ารับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สอบได้

          2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการปฏิบัติงาน ภายในเวลาที่ผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกนั้นกำหนด

          3. ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่สอบคัดเลือกได้

          ทั้งนี้

          1. ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก  ลำดับที่ 1 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  ให้มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงานในวันที่  14  พฤศจิกายน  2561  เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องงบประมาณ     และบุคลากร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  หากเลยกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

          2. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรายงานตัว

                   2.1 บัตรประจำประชาชน

                   2.2 ปริญญาบัตร

                   2.3 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

                        2.4 อากรแสตมป์  จำนวน  189  บาท

3. ให้ถือประกาศนี้ เป็นหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวเข้ารับการปฏิบัติงาน  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                 ประกาศ   ณ  วันที่   13  พฤศจิกายน  พ.ศ.2561

                                                                                 

(นายศักดิ์ชัย  สุวรรณคช)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

วิชาเอกประถมศึกษา

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

เลขประจำตัวสอบ

หมายเหตุ

1

นายอัมรำ  มะแซ

002

                                                               

วันที่รายงานข่าว: 
13/11/2561