ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกประถมศึกษา

รูปประกอบข่าว: 
ไฟล์เอกสารแนบ: 
Body: 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

......................................................................................................................................................................................................................

 

ตามที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  ได้มีการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ     ในตำแหน่งครูผู้สอน  วิชาเอกประถมศึกษา  เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2561  ณ  ห้องประชุมเล็ก  อาคารเรียน  3  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ นั้น

          บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการเลือกสรรให้เป็นพนักงานราชการ            วิชาเอกประถมศึกษา ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  ซึ่งมีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ

          ลำดับที่ 1  นางสาวสริญญา   หวังจำปี               เลขประจำตัวผู้สอบ 03

 

          โดยทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 1 รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ณ ห้องบริหารงานงบประมาณ          และบุคคลกร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  ในวันที่ 30 พฤศจิกายน  2561                เวลา 09.00 น. - 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวทำสัญญาในวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์                โดยนำเอกสารมาในวันรายงานตัว ดังต่อไปนี้         

          1.  สำเนาวุฒิการศึกษา                                         จำนวน  2  ฉบับ

          2.  ใบประกอบวิชาชีพครู                                        จำนวน  2  ฉบับ

          3.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                          จำนวน  2  ฉบับ

          4.  สำเนาบัตรประชาชน                                        จำนวน  2  ฉบับ

          5.  สำเนาบัตรข้าราชการ/ประชาชนของผู้ค้ำประกัน           จำนวน  2  ฉบับ

          6.  อากรแสตมป์ปิดสัญญาจ้าง                                 จำนวน  180  บาท

 

                             ประกาศ   ณ  วันที่  28  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

                    (นายศักดิ์ชัย  สุวรรณคช)

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

วันที่รายงานข่าว: 
28/11/2561