ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

รูปประกอบข่าว: 
ไฟล์เอกสารแนบ: 
Body: 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๗  จังหวัดกระบี่

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

…………………………………………………………………………………………

          ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ               มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

          1. ตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง

                   1) ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา      

2) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2562)

          2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

                   ขับรถยนต์ บำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น ทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

          3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3.1 ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ที่ได้รับมอบหมายไปติดต่อราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.2 ดูแล รักษารถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ของรถยนต์ให้พร้อมที่จะให้บริการได้ทันที

3.3 ตรวจสอบซ่อมแซมรถยนต์ในส่วนที่บกพร่อง และอยู่ในวิสัยที่พนักงานขับรถยนต์สามารถจะแก้ไขได้ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

3.4 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย

                   3.5 สามารถปฏิบัติงานในลักษณะโรงเรียนแบบอยู่ประจำได้

                   3.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน

          4. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

                   คุณสมบัติทั่วไป

                    1. เพศชาย มีสัญชาติไทย

                   2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 55 ปี

                   3 วุฒิการศึกษา จบการศึกษาไม่น้อยกว่า ม.3 หรือจบการศึกษาภาคบังคับ

                   4 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ต้องมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

                   5 มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพร่างกาย แข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต  ตาบอดสี  หรือหัวใจ หรือโรคสังคมรังเกียจ

                   6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผ็ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผ็ใหญ่บ้าน

                   7. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ

                   8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                   9. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                   10. ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (พร้อมหลักฐาน)

                   11. ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจำคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                   12. ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ  หรือติดยาเสพติดใด ๆ

                   13. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี

                   14. มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และเกียร์อัตโนมัติได้เป็นอย่างดี

                   15. ผ่านการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

 

          5. การรับสมัคร

                   5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                             ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคลากร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 4-10 มกราคม 2562 ทุกวัน   ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                   5.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                             1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน        6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 3 รูป

                             2. สำเนาแสดงผลการเรียน  และระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร

                             3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

                             4. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่สมัคร และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จากสถานพยาบาลของรัฐ

                             5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

          5.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร

          ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆใน          ใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

6. ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร

          โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ในวันที่  11 มกราคม 2562 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร โรงเรียนราชประชา-          นุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ และในเว็บไซต์  http://www.rpk37.ac.th

7. การเลือกสรร

          จะดำเนินการเลือกสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  กำหนดในวันที่ 14 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.00 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

8. เกณฑ์การตัดสินและวิธีการคัดเลือก

          เกณฑ์การตัดสิน

          ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ทดสอบการขับรถยนต์ และสอบสัมภาษณ์ จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า ทั้งนี้จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคการทดสอบ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 คะแนน และได้คะแนนรวมทุกภาคไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 มติของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

          วิธีการคัดเลือก

          ผู้สมัครต้องได้รับการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียนความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไป ภาคปฏิบัติการขับรถยนต์ และสัมภาษณ์ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

 

วัน เดือน ปี

เวลา

การประเมินสมรรถนะ

คะแนน

สถานที่

14 มกราคม 2562

09.00 น.

สอบข้อเขียน

20

ห้องประชุมเล็ก

10.00 น.

สอบสัมภาษณ์

40

ห้องประชุมเล็ก

13.00 น.

ทดสอบปฏิบัติการขับรถยนต์

40

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

 

9.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เว็บไซต์โรงเรียน http://www.rpk37.ac.th

10. การจัดทำสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่ของผู้ผ่านการคัดเลือก

          ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.          ณ ห้องกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ 

                  

                   ประกาศ   ณ  วันที่  3  มกราคม  พ.ศ.  2562 

 

                                                  (นายศักดิ์ชัย  สุวรรณคช)

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๗ จังหวัดกระบี่

วันที่รายงานข่าว: 
03/01/2562