พระบรมราโชบาย

พระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ที่พระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

 1. รู้จักรักษาความสะอาดทั้งกายและใจ              
 2. รู้จักช่วยเหลือตนเอง
 3. เป็นเด็กดีมีความเมตตา กรุณา
 4. มีความซื่อสัตย์สุจริต
 5. ตรงต่อเวลา    
 6. มีความกตัญญูกตเวที  
 7. มีความขยันหมั่นเพียร    
 8. มีความประพฤติเรียบร้อย      
 9. มีความโอบอ้อมอารี            
 10. รู้รักสามัคคี อยู่ร่วมกันด้วยสันติสุข        
 11. รู้จักการทำสวนครัว เลี้ยงสัตว์แล้วนำไปจำหน่าย      
 12. รู้จักมัธยัสถ์อดออม ฝากเงินไว้ในบัญชีธนาคาร เพื่ออนาคตของตนเอง