เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ

รูปประกอบข่าว: 
ไฟล์เอกสารแนบ: 
วันที่รายงานข่าว: 
15/03/2562