ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ

รูปประกอบข่าว: 
ไฟล์เอกสารแนบ: 
วันที่รายงานข่าว: 
15/03/2562