ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปประกอบข่าว: 
ไฟล์เอกสารแนบ: 
Body: 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------

               ตามประกาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น
               ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๖ รายการ จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.จินดามณี วิศวกรรม (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 (นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช)

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

 

 
 

 

วันที่รายงานข่าว: 
05/04/2562