ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือแบบเรียน นโนบายเรียนฟรี ๑๕ ปี โดยวิธีคัดเลือก

รูปประกอบข่าว: 
ไฟล์เอกสารแนบ: 
Body: 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือแบบเรียน นโนบายเรียนฟรี ๑๕ ปี โดยวิธีคัดเลือก
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อหนังสือแบบเรียน นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
               หนังสือแบบเรียน(จำนวน๑๔๖ รายการ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นเอส กระบี่ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๗,๖๒๘.๕๐ บาท (หกแสนเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

                                                                            ประกาศ ณ วันที่  ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

                          (นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช)

 ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

 

 

 

 

 

วันที่รายงานข่าว: 
04/04/2562