ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

รูปประกอบข่าว: 
ไฟล์เอกสารแนบ: 
Body: 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๗  จังหวัดกระบี่

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

…………………………………………………………………………………………

         

          ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  858/2550 สั่ง ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

          1. ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้าง

                   ชื่อตำแหน่ง  ครูผู้สอน

วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ   

 

                   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

                   (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                   (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

                   (3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา

                   (4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

                   (5) ปฏิบัติงานในโรงเรียนประจำ

                   (6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

อัตราว่าง  จำนวน  1  อัตรา                                                               

                   ค่าตอบแทน  18,000 บาท

                   สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

                   ระยะเวลาการจ้าง  วันทำสัญญาจ้าง  ถึงวันที่  30 กันยายน 2562

 

 

 

 

 

 

          2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรตำแหน่งครูผู้สอน  ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   2.1 คุณสมบัติทั่วไป

                             (1)  มีสัญชาติไทย

                             (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

                             (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                             (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิต     ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549

                             (5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่  ในพรรคการเมือง

                             (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด   ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                             (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                             (8) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณรหรือนักพรตหรือนักบวช

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย

                   2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                             (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางการศึกษาอื่น ที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมีวิชาเอกตรงตามอัตราว่างที่เปิดรับสมัคร

                             (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

                             (3) สามารถอยู่ประจำกับนักเรียนเรือนนอนในหอพักได้

                             (4) สามารถทำการสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้                                            3. การรับสมัคร

                   3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                             ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗    จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 16–22 พฤษภาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                   3.2  เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                             (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน           6  เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน 3 รูป

                             (2) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองวุฒิ และสำเนาแสดงผลการเรียน     จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร            22 พฤษภาคม 2562

ในกรณีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

                             (3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมต้นฉบับ

                             (4) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ     ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ. 2549 จากสถานพยาบาลของรัฐ

                             (5) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน     ชื่อ- นามสกุล  (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

                             (6) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 จำนวน  1 ฉบับ

                             (7) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

          ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย และต้นฉบับ  ทุกฉบับจะคืนให้เมื่อตรวจกับสำเนาถูกต้องในวันรับสมัครแล้ว

                   3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร

          ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือ   วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกสิทธิประโยชน์ใดๆจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ที่รับสมัครมิได้                                  

          4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตามสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร ภายในวันที่               23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่             หรือเว็บไซต์ www.rpk37.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

                   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ จะทำการสอบคัดเลือกและเลือกสรร                 ในวันที่ 24 พฤษภาคม  2562

เวลา

หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

09.00 น. – 11.00 น.

ภาค ก

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป

 

 

ปฏิทินการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

......................................................................................

 

ที่

กิจกรรม

วันดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

การประกาศรับสมัคร

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

 

งานบุคลากร

2

การรับสมัคร

 

วันที่ 16–22 พฤษภาคม 2562

(ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ)

 

คณะกรรมการรับสมัคร

3

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันและเลือกสรร

ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

4

การประเมินผลตามหลักเกณฑ์และการเลือกสรร

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

คณะกรรมการประเมินผลภาค ก.

คณะกรรมการประเมินผลภาค ข.คณะกรรมการประเมินผลภาค ค.

5

การประกาศผล

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562

 

งานบุคลากร

6

รายงานตัว ทำสัญญาจ้าง และปฏิบัติงาน

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

 

งานบุคลากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่รายงานข่าว: 
15/05/2562