ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

รูปประกอบข่าว: 
ไฟล์เอกสารแนบ: 
Body: 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

…………………………………………………………………………………………

         

          ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552  และประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณลักษณะเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการสั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม  พ.ศ. 2551  จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

          1. ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้าง

                   กลุ่มงาน          บริหารทั่วไป 

                   ชื่อตำแหน่ง       ครูผู้สอน

วิชาเอก           ภาษาอังกฤษ

 

                   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

                   (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                   (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

                   (3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา

                   (4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                   (5) ปฏิบัติงานในโรงเรียนประจำ

                   (6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

อัตราว่าง                   จำนวน  1  อัตรา                                                        

                   ค่าตอบแทน               18,000 บาท

                   สิทธิประโยชน์             ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

                   ระยะเวลาการจ้าง         ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562  ถึงวันที่  30 กันยายน 2562

 

 

 

 

 

          2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรตำแหน่งครูผู้สอน  ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   2.1 คุณสมบัติทั่วไป

                             (1)  มีสัญชาติไทย

                             (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

                             (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                             (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิต      ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549

                             (5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                             (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                             (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                             (8) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณรหรือนักพรตหรือนักบวช

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย

                   2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                             (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางการศึกษาอื่น ที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมีวิชาเอกตรงตามอัตราว่างที่เปิดรับสมัคร

                             (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

                             (3) สามารถอยู่ประจำกับนักเรียนเรือนนอนในหอพักได้

                             (4) สามารถทำการสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้                                            3. การรับสมัคร

                   3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                             ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗    จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 11-17  กันยายน  2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                   3.2  เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                             (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน           6  เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน 3 รูป  และต้องเป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน

                             (2) ปริญญาบัตร หรือวุฒิการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นวุฒิสำหรับข้าราชการครู     พร้อมสำเนา 1 ฉบับ   

                             (3) ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณวุฒิสำหรับข้าราชการครู  พร้อมสำเนา  จำนวน 1 ฉบับ

 

ในกรณีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา  และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

                             (3)  บัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมสำเนาภาพถ่ายอย่างละ      1 ฉบับ    

                             (4) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่สมัคร และแสดงว่าไม่เป็น       โรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จากสถานพยาบาลของรัฐ

                             (5) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน            ชื่อ- นามสกุล  (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสำเนาภาพถ่าย อย่างละ 1 ฉบับ

                             (6) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

                             (7) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

          ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย  และต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้เมื่อตรวจกับสำเนาถูกต้องในวันรับสมัครแล้ว  ยกเว้นใบรับรองแพทย์

 

                   3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร

          ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร     พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกสิทธิประโยชน์ใด ๆจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  ที่รับสมัครมิได้     

                                                                                                                                               

          4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตามสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร ภายในวันที่               18  กันยายน  2562  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่           หรือเว็บไซต์  www.rpk37.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรและสรรหา

                   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ จะทำการเลือกสรรและสรรหา                        ในวันพฤหัสบดีที่  19  กันยายน  2562

เวลา

หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

09.00 น. – 11.00 น.

ภาค ก

1. ความรอบรู้  ความรู้ ความสามารถทั่วไป

2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

 

20

20

สอบข้อเขียน

09.00 น. เป็นต้นไป

ภาค ข ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และวิชาชีพ จากแฟ้มสะสมงาน

1. ประวัติส่วนตัว และการศึกษา

2. การปฏิบัติตน ประกอบด้วย วินัย คุณธรรม

การพัฒนาตนเอง  รางวัลหรือผลงานที่ได้รับ 3. การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ประสบการณ์การทำงาน  ผลงานที่เกิดกับผู้เรียน  การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาทางวิชาการ

40

ประเมินผลงาน

จากแฟ้มสะสมงาน

13.00  น.เป็นต้นไป

ภาค ค การสอบสัมภาษณ์

     1. วิสัยทัศน์ในการทำงาน

     2. เจตคติในวิชาชีพ และอุดมการณ์

     3. การอุทิศตนเพื่อโรงเรียนประเภทโรงเรียนประจำ

     4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  บุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบ  ทักษะและการสื่อสาร

20

สอบสัมภาษณ์

รวมคะแนนทั้งสิ้น

100

 

 

          6. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

          ดำเนินการเลือกสรรและสรรหา ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน  2562 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

          7. เกณฑ์การตัดสิน

              ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

          8. การจัดลำดับที่

              ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรให้เรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนประเมินรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย  ในกรณีที่   ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้จัดลำดับที่  ดังนี้

             (1). ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก. สูงกว่า อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

             (2). ถ้าคะแนนภาค ก. เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ข. สูงกว่า อยู่ในระดับดีกว่า

             (3). ถ้าคะแนนในภาค ข. เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนในภาค ค. สูงกว่าอยู่ในระดับดีกว่า

             (4). ถ้าคะแนนในภาค ค. เท่ากัน ให้ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่าอยู่ในระดับที่ดีกว่า

             (5). ถ้าประสบการณ์ในการทำงานเท่ากันให้ผู้ที่มีลำดับที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อนอยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 

          9. การประกาศผลการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

             โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการภายในวันที่ 20 กันยายน 2562  โดยจะประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่ และประกาศผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน www.rpk37.ac.th

          10. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว จัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรและปฏิบัติงาน

               ให้ถือประกาศผลการเลือกสรรของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  เป็นการเรียกตัว   

               (1). ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ 1 ต้องมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างด้วยตนเอง  ในวันที่           23  กันยายน  2562 เวลา 09.00–12.00 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ หากไม่มารายงานตัวและทำสัญญาตามกำหนดดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ โดยจะดำเนินการเรียกบุคคลที่ขึ้นบัญชีลำดับถัดไป

     (2). การเรียกตัวครั้งต่อไป หากมีตำแหน่งว่าง  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ จะเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงลำดับที่โดยวิธีการส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัครก่อนวันรายงานตัว        ไม่น้อยกว่า 15 วัน   

                  

               ประกาศ   ณ  วันที่    10   กันยายน  พ.ศ.  2562 

                                                    

                                                                       (นายศักดิ์ชัย  สุวรรณคช)

                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

 

 

ปฏิทินการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

......................................................................................

 

ที่

กิจกรรม

วันดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

การประกาศรับสมัคร

 

วันที่ 10 กันยายน  2562

 

งานบุคลากร

2

การรับสมัคร

 

วันที่ 11-17 กันยายน  2562

(ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

คณะกรรมการรับสมัคร

3

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันและเลือกสรร

ภายในวันที่ 18 กันยายน  2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

4

การประเมินผลตามหลักเกณฑ์และการเลือกสรร

วันที่ 19 กันยายน  2562

คณะกรรมการประเมินผลภาค ก.

คณะกรรมการประเมินผลภาค ข.คณะกรรมการประเมินผลภาค ค.

5

การประกาศผล

 

วันที่ 20 กันยายน  2562

 

งานบุคลากร

6

รายงานตัวทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน

 

วันที่ 23 กันยายน 2562

 

งานบุคลากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่รายงานข่าว: 
10/09/2562