ประกาศ เรื่อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ

รูปประกอบข่าว: 
ไฟล์เอกสารแนบ: 
Body: 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

......................................................................................................................................................................................................................

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 10 กันยายน 2562    เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งครูผู้สอน  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  นั้น

          บัดนี้การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการเลือกสรรให้เป็นพนักงานราชการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ตามลำดับ ดังนี้

 

 วิชาเอกภาษาอังกฤษ

          ลำดับที่ 1  นางสาวกรกนก  พรหมรักษา

          ลำดับที่ 2  นางสาวภัทรศยา  ชื่นมาก

          ลำดับที่ 3  นางสาวปิยธิดา  บุญคง

          ลำดับที่ 4  นางสาวต่วนมูญาฮิดาฮ์  ตูแวมะ

          ลำดับที่ 5  ว่าที่ ร.ต.หญิง สุนิสา  นิลรัตน์พงษ์ศรี

          ลำดับที่ 6  นางสาวณัฐธิดา  สุดแก้ว

          ลำดับที่ 7  นางสาวรจณาภรณ์  ดุกคง

 

          ให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 1 ของกลุ่มวิชาเอกไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ณ งบประมาณและบุคลากร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.-12.00 น.   หากไม่ไปรายงานตัวทำสัญญาในวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์  เอกสารที่นำมาในวันรายงานตัว ดังต่อไปนี้

                   1. สำเนาวุฒิการศึกษา                                                    จำนวน  2  ฉบับ

2. ใบประกอบวิชาชีพครู                                         จำนวน  2  ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                           จำนวน  2  ฉบับ

4. สำเนาบัตรประชาชน                                         จำนวน  2  ฉบับ

5. สำเนาบัตรข้าราชการผู้ค้ำประกัน                            จำนวน  2  ฉบับ

6. อากรแสตมป์ปิดสัญญาจ้าง                                   จำนวน  216 บาท

                             ประกาศ   ณ  วันที่       กันยายน พ.ศ. 2562

 

                    ( นายศักดิ์ชัย  สุวรรณคช)                       

                    ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

                  

 

วันที่รายงานข่าว: 
20/09/2562