เอกลักษณ์

สิ่งแวดล้อมเด่น  เป็นแหล่งเรียนรู้สู่อาชีพ