ประกาศ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล/๕๗-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)

รูปประกอบข่าว: 
ไฟล์เอกสารแนบ: 
วันที่รายงานข่าว: 
05/06/2563