วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กด้อยโอกาสและสภาพแวดล้อม มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพและเทคโนโลยี ให้มีคุณธรรม นำความรู้ สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง