ประกาศ เรื่อง เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-biding) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล/๕๗-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)

รูปประกอบข่าว: 
ไฟล์เอกสารแนบ: 
วันที่รายงานข่าว: 
05/06/2563