พันธกิจ

  1. สร้างสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตร มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะกระบวนการคิดใฝ่เรียนรู้
  3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  5. ส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะหลักประจำสายงาน
  6. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน พร้อมสร้างภาคีเครือข่าย จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อความเป็นอยู่และการเรียนรู้ของนักเรียน
  8. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรอาชีพ และหลักสูตรท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการ