เป้าประสงค์

  1. เด็กด้อยโอกาสได้รับบริการอย่างทั่วถึง
  2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะกระบวนการคิด ใฝ่เรียนรู้
  3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  4. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ และทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  5. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะหลักประจำสายงาน
  6. ครูมีความรู้ ทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเหมาะสมกับการจัดการศึกษา
  8. สถานศึกษาบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  และภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา
  9. มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก
  10. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรอาชีพ และหลักสูตรท้องถิ่นที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน