รายงานการประชุมบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2558

รายงานการประชุมบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๗  จังหวัดกระบี่  ครั้งที่ 9/2558

วันจันทร์  ที่  9  พฤศจิกายน  2558  เวลา 14.30 น.

ณ ห้องประชุมกิตติธรกุล  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๗ จังหวัดกระบี่

*****************************************

เริ่มประชุม       เวลา  14.30  น.

เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้

ระเบียบวาระที่  1   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 • งานบำเพ็ญกุศลศพของสามีหมอฎี เสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ทางคณะเจ้าภาพ

ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านเขาประ และกำหนดฌาปนกิจศพในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ทางโรงเรียนได้วางพวงหรีด และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพในวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านร่วมทำบุญและร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ โดยขึ้นรถใต้อาคารเรียน 3 เวลา 17.30 น.

 • งานบำเพ็ญกุศลศพคุณลุงบุญเหลือ คุณลุงของผอ.ณรงค์  บุตรย่อง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชา –

นุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ เสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ทางคณะเจ้าภาพตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดคลองใหญ่ จังหวัดกระบี่ และกำหนดฌาปนกิจศพในวันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านร่วมทำบุญและร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2558 โดยขึ้นรถใต้อาคารเรียน 3 เวลา 17.00 น.

 • งานบำเพ็ญกุศลศพผอ.วิชัย  เวียนสม บุคคลสำคัญของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เสียชีวิตเมื่อวันที่

7 พฤศจิกายน 2558 และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยทางโรงเรียนร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพผ่านทางธนาคารโดยการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับคณะเจ้าภาพต่อไป

มติที่ประชุม      รับทราบ

ระเบียบวาระที่  2    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  8/2558 วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2558  

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  8/2558 วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2558  

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

     3.1  การเตรียมการในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานของนักเรียน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 มีการ

เปลี่ยนแปลงประธานจากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นนายสมควร  ขันเงิน กำหนดการเดินทางมายังโรงเรียน       ราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ เวลา 11.00 น. โดยกลุ่มบริหารงานทั่วไปได้มีการจัดทำคำสั่งเรียบร้อยแล้ว โดยให้ดูหน้าที่ตามคำสั่งที่ 231/2558 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะส

     3.2  ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจำวัน เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.30 น. สามารถทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบของครูเวรประจำวันตามคำสั่งเวรประจำวัน ที่ 83/2558 และให้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันให้ชัดเจน หากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติให้รีบแจ้งผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ตรวจเวรโดยทันที

     3.3  ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของครูประจำหอนอน ในการดูแลนักเรียนในการใช้ชีวิตประจำวันให้เป็นไปตาม

กฎระเบียบของโรงเรียน ดูแลนักเรียนเรื่องน้ำดื่ม น้ำใช้ สุขภาพ การดูแลรักษาความสะอาด และการพัฒนาหอนอนให้น่าอยู่ ให้หอนอนเปรียบเสมือนบ้านของนักเรียน หากผู้ตรวจเวรตรวจเยี่ยมหอนอนให้แต่ละหอนอนจัดเตรียมสมุดเยี่ยมไว้ด้วย

     3.4  การปฏิบัติหน้าที่เวรออกกำลังกายในตอนเช้า ให้มีการกำกับติดตามนักเรียนในการทำเวรส่วนกลางให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

     3.5  การรับประทานอาหารของนักเรียน เนื่องจากได้รับแจ้งจากครูเวรประจำวันว่านักเรียนรับประทานอาหาร

แล้วท้องเสีย จึงขอมอบหมายให้รองฯ อารีรัตน์  ชูรวง ดำเนินการชี้แจงรายละเอียด  ดังนี้

รองฯอารีรัตน์  ชูรวง

 • ขอขอบคุณครูเวรประจำวัน และครูประจำหอนอนที่แจ้งปัญหาของนักเรียนให้ทางงานโภชนาการทราบ

สืบเนื่องจากนักเรียนรับประทานอาหารมื้อเย็นแล้วท้องเสียเนื่องจากไก่ไม่ได้คุณภาพ จึงมีการปรึกษาหารือกับงานโภชนาการในการปรับเปลี่ยนหน้าที่การตรวจรับตามคำสั่งของงานโภชนาการ โดยให้แม่ครัวที่ปฏิบัติหน้าที่ของวันนั้น ๆ ร่วมตรวจรับด้วย หากเจอปัญหาเนื้อสัตว์ไม่ได้คุณภาพให้รีบส่งคืน ในกรณีหากนำการแช่แข็งแล้วตู้แช่เกิดปัญหาทำให้เนื้อสัตว์ไม่ได้คุณภาพให้ทำการสั่งซื้อใหม่โดยทันที

3.6  เรื่องของกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ประธานมอบหมาย รองฯ อินทิรา  อรัญ   ดำเนินการชี้แจงรายละเอียด  ดังนี้

 • การจัดทำข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9

พฤศจิกายน 2558 ผ่านโปรแกรม SET

 • การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลังจากได้มีการจัดอบรมไปแล้วครั้งที่ 1 ในส่วนของรายวิชาเพิ่มเติมไม่

สามารถลงรายวิชาเพิ่มเติมได้ เนื่องจากมีการกำหนดอยู่ในหลักสูตรหมดแล้ว และจะมีการจัดอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดการทำหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมและส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนโดยตรงอย่างรวดเร็วและเหมาะสม

 •  การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ได้มีการปรับเปลี่ยนการใช้ชั่วโมงภาษาอังกฤษ ทางกลุ่มบริหารงาน

วิชาการได้มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยครูจีนจะสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในชั่วโมงสอนเสริม ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาการเรียนการสอนยังคงเดิม ในการสอนแต่ละครั้งของครูจีนให้ครูผู้สอนรายวิชานั้นอยู่เป็นพี่เลี้ยงให้กับครูจีนด้วย

 • การจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนร่วม ครูต้องเตรียมแบบคัดกรองนักเรียน และคัดกรองนักเรียน

เพิ่มให้ได้อย่างน้อย 90 คน และให้ครูสุรัสวดี  บริรักษ์ จัดทำแบบคัดกรองนักเรียนเพื่อแจกให้กับครูประจำชั้น เพื่อได้มีข้อมูลในการคัดกรองนักเรียน และการคัดกรองนักเรียนต้องผ่านการยินยอมจากผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ครูประจำหอนอนแจกแบบคัดกรองนักเรียนให้กับผู้ปกครองในวันที่ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้าน พร้อมทั้งจัดเก็บแบบคัดกรองนักเรียนนำส่งงานการจัดการเรียนร่วมต่อไป

 • การขออนุญาตฝึกซ้อมกีฬาและกรีฑานักเรียน ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดทำ

บันทึกข้อความขออนุญาตฝึกซ้อมกีฬามายังกลุ่มบริหารงานวิชาการแล้ว โดยกำหนดเวลาฝึกซ้อมเป็นวันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.10 – 18.00 น. และสำเนาเอกสารแจกให้กับครูทุกท่าน เพื่อการติดตามดูแลนักกีฬาอย่างทั่วถึง และความปลอดภัยของนักกีฬาในการฝึกซ้อม

 • การรายงานผลโครงการอาชีพ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 14 อาชีพนั้น ได้มีการรายงานให้ผู้อำนวยการทราบ

เรียบร้อยแล้ว

 • การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับ

ภาค ในวันที่ 10 ธันวาคม 2558 มีรายการที่เข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้

                   Ø การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

                   Ø การประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

                   Ø การแข่งขันบายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

                   Ø การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

          และในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เป็นรายการแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์ทั้งหมด โดยแข่งขัน ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อยากให้มีการวางแผนในการเตรียมตัวนักเรียนและการเดินทางอย่างรอบคอบ

 • กิจกรรมลอยกระทง ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันทุกคน โดยการกระชับเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมให้

เร็วขึ้น กำหนดเวลารับประทานอาหาร เวลา 16.00 น. เริ่มออกจากบริเวณโรงเรียน เวลา 17.00 น. และกลับเข้ามาโรงเรียนภายในเวลา 19.30 น. ทางกลุ่มบริหารงานวิชาการจะจัดทำคำสั่งแจกบุคลากรทุกคนอีกครั้ง

 • กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี จะมีการจัดงานรำลึกสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของ

รัชกาลที่ 6 ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ในช่วงเช้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมกิจกรรม โดยการถวายพวงมาลาและเครื่องราชสดุดี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

 • แผนการจัดการเรียนรู้ ให้จัดส่งภายในกำหนดวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2558 โดยผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระ

ก่อนนำส่งที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ เพื่อหัวหน้ากลุ่มสาระได้ตรวจทานว่าแผนการจัดการเรียนรู้สามารถนำไปใช้ได้จริงตามโครงสร้างของหลักสูตรหรือไม่

ประธาน  ............

 • การปฏิบัติหน้าที่ของครูประจำชั้นตอนเข้าแถวเคารพธงชาติ ควรช่วยเหลือครูเวรประจำวันในการดูแล

นักเรียน เพื่อให้นักเรียนอยู่ในความเรียบร้อย และดูแลนักเรียนในการทำความสะอาดในชั่วโมงโฮมรูม

 • การเรียนรวมและการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education

Program : IEP) ทุกรายวิชาสามารถนำมาเขียนแผน IEP ได้ เพื่อช่วยให้การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องหรือมีความต้องการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพมีผลต่อการพัฒนาการทุกด้านของนักเรียน

 

 1. เรื่องของกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ประธานมอบหมาย รองฯ วิโรจน์  สงเกิด ดำเนินการชี้แจงรายละเอียด  ดังนี้

 • การเตรียมการฝึกซ้อมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ให้มีการ

เพิ่มเวลาในการฝึกซ้อมนักเรียน โดยเริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมภูมิภัทร

 • งานอาคารสถานที่ ให้ดำเนินการสำรวจรอบบริเวณโรงเรียนให้อยู่ในความเรียบร้อย หากต้องมีการ

แก้ไขปรับปรุงให้รีบแจ้งมายังกลุ่มบริหารงานทั่วไปเพื่อดำเนินการต่อไป

 • การยืมสิ่งของเครื่องใช้ของโรงเรียน หากมีการยืมไปใช้ภายในบริเวณโรงเรียนให้ติดต่อครูไกรสร  รามปาน

แต่หากนำไปใช้นอกบริเวณโรงเรียนให้ทำบันทึกข้อความการขอใช้ไปยังผู้บริหารโรงเรียน

 • การซ่อมแซมตู้เสื้อผ้าของหอนอนนักเรียน ให้ผู้เกี่ยวข้องทำการสำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายไปยังกลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและบุคลากร เพื่อประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

 • การจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ได้มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมด้านหน้าของโรงเรียน ขอความ

ร่วมมือบุคลากรทุกท่านในการช่วยกันดูแลรักษาเพื่อความสวยงามในด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

 • การได้รับแจ้งจากครูประจำหอนอนพฤกษารัตน์ เรื่องปั๊มน้ำสูญหายซึ่งเป็นอุปกรณ์ของโรงเรียนนั้น ให้

ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจหาข้อเท็จจริงอีกครั้ง

 • ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านในการร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในวันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย

ประธาน  ............

 • การร่วมมือกันทำกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนในวันเสาร์ ซึ่งมีการกำหนดตารางการปฏิบัติหน้าที่ให้คนละครั้ง/

เดือน ให้ผู้รับผิดชอบมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาที่ได้รับมอบหมาย เพื่อดูแลเรื่องอุปกรณ์และนำนักเรียนไปพัฒนาโรงเรียนตามจุดต่าง ๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนในการพัฒนาและช่วยกันตรวจสอบดูแลให้อยู่ในความเรียบร้อย และให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บริหารทราบ เพื่อเป็นการบูรณาการทางการเรียนการสอนให้กับนักเรียนต่อไป

 1.  เรื่องของกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร

ประธานมอบหมาย รองฯ อารีรัตน์  ชูรวง ดำเนินการชี้แจงรายละเอียด  ดังนี้

 • ขอบคุณคณะวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบควบคุมภายใน ซึ่งมีการจัดอบรมไปแล้ว

ขั้นตอนต่อไปให้คณะวิทยากรนำไปขยายผลภายในกลุ่มงาน โดยการจัดประชุมในช่วงเปิดภาคเรียน และดำเนินการตามปฏิทินที่กำหนดไว้ หากมีข้อสงสัยให้ประสานงานกับงานควบคุมภายใน

 •  การศึกษาดูงานมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจากโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เป็นโรงเรียนราชประชา-

นุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี จะเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน และโรงเรียน   ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ จะเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนและการบริหารงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ทางงานบุคลากรจะทำการสำรวจความต้องการของแต่ละกลุ่มงานว่าต้องการศึกษาดูงานเรื่องใดบ้าง เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดพิมพ์ในกำหนดการศึกษาดูงาน และดำเนินการสำรวจจำนวนบุคลากรและผู้ติดตาม การศึกษาดูงานในครั้งนี้อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้กับการทำงานและนำมาพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าต่อไป

 • การจ้างพี่เลี้ยง ในตำแหน่ง คนขับรถ งานบุคลากรได้จัดทำประกาศแล้ว หากบุคลากรท่านใดสนใจสามารถ

แนะนำบุคคลที่รู้จักมาสมัครได้ หน้าที่เพิ่มเติมของตำแหน่งนี้ คือ การดูแลนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งมีตารางการทำงานที่สอดคล้องกับกลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ นางสาวจุรีรัตน์  แซ่ฮ่อ  หากคนใดคนหนึ่งติดราชการ ให้สามารถสับเปลี่ยนการทำงานกันได้

 • การรายงานผลโครงการต่าง ๆ ให้ดำเนินการจัดส่งภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 จัดส่งที่ครูนิธิวดี       

บูรณ์เจริญ

 • การจำหน่ายสินค้าในวันเสาร์ – อาทิตย์  ให้มีการจำหน่ายสินค้าที่ใต้อาคารเรียน 3 เมื่อจำหน่ายเสร็จแล้ว

ให้ดำเนินการจัดเก็บให้เรียบร้อย และตารางการเก็บค่าจำหน่ายสินค้าทางกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากรได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว

ประธาน  ............

 •  การศึกษาดูงาน ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ซึ่งจะมีคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานด้วย ส่วนคนที่ไม่ได้เดินทางไปศึกษาดูงานให้มีการแบ่งเวรกันปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 • หอประชุม 100/27 ในขณะนี้ประสบปัญหาเกี่ยวกับนกพิราบ ให้ครูไกรสร  รามปาน เขียนบันทึกข้อความ

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ดักจับนกพิราบ และให้ครูพละช่วยกันดูแลโดยการปิดประตูทุกครั้งหลังจากทำการสอนเสร็จแล้ว

 • กิจการสวนปาล์มน้ำมันของโรงเรียน ให้สรุปผลการดำเนินงานกิจการสวนปาล์มน้ำมันที่ได้มีการจำหน่ายไป

แล้วเสนอผู้บริหารอีกครั้ง ซึ่งสวนปาล์มน้ำมันของโรงเรียนในตอนนี้มีผลผลิตดีขึ้นตามลำดับ ในอนาคตต่อไปจะมีการปรับปรุงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน

 1. เรื่องของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ประธานมอบหมาย ครูสันติพงษ์  กมลานันทวงศ์ ดำเนินการชี้แจงรายละเอียด  ดังนี้

 • ขอขอบคุณคณะกรรมการตามคำสั่งในการจัดประชุมการรับนักเรียน ที่ร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง

เคร่งครัดในการดูแลนักเรียน

 • ข้อมูลนักเรียนที่ขอย้ายออก อยากทราบจำนวนนักเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับงานวิชาการในการ

ตรวจสอบจำนวนนักเรียนในแต่ละหอนอน เพื่อง่ายต่อการควบคุมดูแลนักเรียน

 • การเตรียมความพร้อมในการรับมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานของนักเรียน โดยการเตรียมการเรื่อง

การแต่งกายของนักเรียนให้ถูกต้อง โดยเฉพาะเรื่องถุงเท้าของนักเรียน ให้ครูประจำหอนอนช่วยสอดส่องดูแลนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ครูเทวา  พิมพ์สมพร

 • ขอแจ้งจำนวนนักเรียนที่จะขอย้ายออก ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 15 คน มัธยมศึกษาตอน

ปลาย จำนวน 10 คน สาเหตุมาจากความเป็นอยู่ของนักเรียนทำให้เกิดโรคติดต่อ จึงไม่อยากให้ว่ากล่าวแต่ครูหอนอนเพียงอย่างเดียว อยากให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา

ครูนพดล  พุทธพฤกษ์

 • เรื่องโรคติดต่อของนักเรียนสืบเนื่องมาจากปีการศึกษาที่แล้ว  เนื่องจากยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาทำให้

โรคติดต่อของนักเรียนลุกลามเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ เพราะนักเรียนที่เป็นโรคติดต่อไม่กล้าบอกครูประจำหอนอน จึงอยากให้ทางโรงเรียนรีบแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนโดยเร็ว

ครูชลธี  วิเศษศิริ

 • นักเรียนที่เป็นโรคติดต่อเมื่อได้รับการรักษาหายเป็นปกติแล้ว พอกลับมาอยู่หอนอนนักเรียนก็กลับไปเป็น

อีก เนื่องจากนักเรียนมีจำนวนมากและไม่ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด

ครูกิตติชัย  ถินนา

 • เนื่องจากนักเรียนแต่ละหอนอนมีจำนวนมาก และอุปกรณ์ตู้เสื้อผ้ามีไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน นักเรียน

ต้องใช้ตู้เสื้อผ้าร่วมกับเพื่อน จึงทำให้นักเรียนเป็นโรคติดต่อได้ง่าย

ครูกรัสนัย  คงทอง

 • หอนอนเดชาภูมินทร์มีการลักขโมยโดยการงัดตู้ จำนวน 15 ตู้ ในตอนกลางคืน ซึ่งครูหอนอนได้

ควบคุมดูแลแล้ว แต่ไม่สามารถจับนักเรียนที่กระทำผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากเวลาที่นักเรียนลงมือทำคือยามวิกาล จึงอยากให้โรงเรียนหามาตรการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน

ประธาน  ............

 • ในการนี้ไม่ได้เป็นการว่ากล่าวแต่ครูประจำหอนอนเพียงอย่างเดียว แต่อยากให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ไข

ปัญหาอย่างเป็นระบบ ช่วยกันคิดหามาตรการในการควบคุมดูแลนักเรียน ให้ครูประจำหอนอนสำรวจนักเรียนในหอนอนของตนเอง หากพบว่านักเรียนเป็นโรคติดต่อให้รีบแจ้งงานอนามัยเพื่อนำนักเรียนไปรักษาโดยทันที

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ

ครูอุษา  สุวรรณสังข์

 • เนื่องจากในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงให้กับนักเรียน ครูอุษา 

สุวรรณสังข์ และครูปพัชญา  อักขะบุตร ติดราชการต้องไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในการตัดสินกระทงให้กับเทศบาลตำบลเขาพนม จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงกับโรงเรียนได้

ประธาน  ............

 • การจัดกิจกรรมวันลอยกระทงให้กับนักเรียนในปีนี้ อยากให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม จึงขอความ

ร่วมมือบุคลากรทุกคนในการควบคุมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และควรจัดบอร์ดให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับวันลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และความเชื่อต่าง ๆ ของประเพณีไทย

มติที่ประชุม         รับทราบ / ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

เลิกประชุม    เวลา  18.20  น.                                                                                

                                    .....กรองกาญจน์....แก้วเชิด..... ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์

                                                           (นางสาวกรองกาญจน์  แก้วเชิด )

                                                                      ครูธุรการ

วันที่ประชุม: 
09/11/2558