รายงานการประชุมบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2559

เริ่มประชุม       เวลา  14.30  น.

เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้

ระเบียบวาระที่  1   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 • แนะนำบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ 2 ท่าน คือ นางสาวนิตยา  ทองเรือง และ

นางสาวนุชรี  คงนอง

 • ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครู คือ นางสาวเสาวนิตย์  ชูแก้ว ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ และนายจักรพงษ์  ทองเมือง สอบบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนแหลมตง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

 • ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดสงขลา

ประธานมอบหมาย รองฯ อินทิรา  อรัญ  ดำเนินการชี้แจงรายละเอียด  ดังนี้

รองฯ อินทิรา  อรัญ

Ø การแข่งขันสร้างการ์ตูนอนิเมชัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ครูผู้ฝึกซ้อม คือ ครูนพดล  พุทธพฤกษ์ และครูชลธี  วิเศษศิริ

Ø การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกซ้อม คือ ครูไกรสร  รามปาน และครูกิติวรกานต์  ดวงจันทร์

Ø การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ครูผู้ฝึกซ้อม คือ ครูวิภารัตน์  แก้วประดิษฐ์, ครูอุษา  สุวรรณสังข์ และครูบุษบง  สุพันธ์

Ø การแข่งขันบายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ครูผู้ฝึกซ้อม คือ ครูวิภารัตน์  แก้วประดิษฐ์, ครูอุษา  สุวรรณสังข์ และครูบุษบง  สุพันธ์

Ø การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ครูผู้ฝึกซ้อม คือ ครูกิติวรกานต์  ดวงจันทร์ และครูสุนทร  สังข์แก้ว

 • สรุปผลกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของนักเรียน ดังนี้

Ø กีฬาฟุตบอล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ จังหวัดระนอง และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระดับประเทศเดือนมกราคม 2559 ครูฝึกซ้อม คือ ครูเทวา  พิมพ์สมพร, ครูวีรพจน์  บุญคง, ครูสุจินต์  ศิริมนูญ และ        ครูสนทญา  ชูค้ำ

Ø กีฬาชักกะเย่อ ทีมหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 รอบคัดเลือก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 จังหวัดสุพรรณบุรี ในเดือนมีนาคม ผู้จัดการทีม คือ ผอ.ศักดิ์ชัย  สุวรรณคช ครูฝึกซ้อม คือ ครูปพัชญา       อักขะบุตร, ครูเทวา  พิมพ์สมพร, ครูวีรพจน์  บุญคง, ครูสุจินต์  ศิริมนูญ และครูสนทญา  ชูค้ำ

Ø  กีฬาชักกะเย่อ ทีมชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 รอบคัดเลือก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 จังหวัดสุพรรณบุรี ในเดือนมีนาคม ผู้จัดการทีม คือ ผอ.ศักดิ์ชัย  สุวรรณคช ครูฝึกซ้อม คือ ครูปพัชญา       อักขะบุตร, ครูเทวา  พิมพ์สมพร, ครูวีรพจน์  บุญคง, ครูสุจินต์  ศิริมนูญ และครูสนทญา  ชูค้ำ

Ø กีฬากาบัดดี้ ทีมชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 รอบคัดเลือก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 จังหวัดสุพรรณบุรี ในเดือนมีนาคม ผู้จัดการทีม คือ ผอ.ศักดิ์ชัย  สุวรรณคช ครูฝึกซ้อม คือ ครูเทวา  พิมพ์สมพร, ครูวีรพจน์  บุญคง, ครูสุจินต์  ศิริมนูญ และครูสนทญา  ชูค้ำ

     เมื่อแข่งขันเสร็จสิ้นทุกรายการแข่งขันแล้วจะมีการประกาศให้ทางโรงเรียนทราบอีกครั้ง และจัดทำป้ายไวนิลพร้อมทั้งลงประกาศในเวบไซต์ของโรงเรียน

 • ขอแสดงความยินดีกับครูอุษา  สุวรรณสังข์ ครูชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

กับการเข้ารับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2559 ในวันที่ 17 มกราคม 2559 ณ หอประชุมคุรุสภา

มติที่ประชุม      รับทราบ

ระเบียบวาระที่  2    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  9/2558 วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2558  

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  9/2558 วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2558  

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                   3.1 สรุปผลการศึกษาดูงาน ประธานมอบหมาย ครูวิชุตา  อ่อนทอง ดำเนินการชี้แจงรายละเอียด  ดังนี้

ครูวิชุตา  อ่อนทอง

 • การศึกษาดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2558 ซึ่ง

ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการจัดการเรื่องที่พักจึงอาจบกพร่องไปบ้างในเรื่องที่พักที่มีไม่เพียงพอต่อบุคลากร แต่จะนำข้อบกพร่องเหล่านั้นมาปรับใช้ในปีถัดไป และสถานที่ต่าง ๆ ที่เราไปศึกษาดูงานล้วนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียน จึงอยากให้นำแนวทางในการศึกษาดูงานในครั้งนี้มาปรับใช้เพื่อพัฒนาโรงเรียน

 • แบบบันทึกการศึกษาดูงาน หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้นำส่งที่งานบุคลากร

ประธานมอบหมาย ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ที่ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

รองฯ อินทิรา  อรัญ  

 • วัตถุประสงค์ของการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ คือ การศึกษาดูงานอาชีพเพื่อการมีงานทำ และโครงการ

พระราชดำริ โดยเฉพาะโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นรูปแบบที่สามารถใช้งานได้จริง และอยากให้นำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเรื่องอาคารสถานที่ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ออกแบบอาคารได้เป็นสัดส่วน สามารถให้ชุมชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ ในการติดตามงานของมูลนิธิซึ่งต้องการข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ คือ ข้อมูลในรูปแบบร้อยละหรือสถิติว่าครูสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาในการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง และนำส่งข้อมูลที่        ครูวิชุตา  อ่อนทอง เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงต่อไป

ครูสารภี  มณีฉาย

 • จากการศึกษาดูงานโดยส่วนตัวส่วนใหญ่จะเน้นดูเกี่ยวกับการจัดห้องสมุดของโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งสังเกตได้

ว่าห้องสมุดของแต่ละโรงเรียนจะนำทุกส่วนของโรงเรียนมาจัดวางไว้ที่ห้องสมุด โดยในแต่ละกลุ่มสาระหากมีการจัดกิจกรรมจะนำภาพถ่ายหรือรางวัลมาจัดไว้ที่ห้องสมุดเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมองค์ความรู้ของโรงเรียน

ครูอุษา  สุวรรณสังข์

 • จากการศึกษาดูงานมีความประทับใจในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี ที่เน้นการดำเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการจัดบ้านพักสำหรับนักเรียนไว้เป็นสัดส่วน แยกประเภทไว้ชัดเจน เพื่อสร้างระเบียบวินัยให้กับนักเรียนในการอยู่อาศัย และเน้นดูเกี่ยวกับงานอาชีพขนมอบของนักเรียนของทุกโรงเรียนเพื่อนำมาพัฒนานักเรียนและโรงเรียนต่อไป

นายสมชาย  เอี่ยนเล่ง

 • จากการศึกษาดูงานมีความแตกต่างในแต่ละสถานที่ที่เดินทางไปศึกษาดูงานในด้านงานเวรยามรักษาความ

ปลอดภัย และคนงานภารโรง เช่น การมาทำงานลงเวลาตั้งแต่ 04.00 น. และเลิกงานเวลา 18.00 น. รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของงานเวรยามรักษาความปลอดภัยในการดูแลสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โดยการรักษาระเบียบวินัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด

รองฯ วิโรจน์  สงเกิด

 • จากการศึกษาดูงานงานอาคารสถานที่ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีการ

ก่อสร้างระบบอาคารต่าง ๆ ไว้เป็นสัดส่วน, บ้านพักยุวเกษตร ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีครูดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และการเปิดร้านขายผลิตภัณฑ์นักเรียน การเปิดร้านชา กาแฟ ขนมอบ น้ำดื่ม ทุ่งทานตะวัน และอนุสาวรีย์ด้านหน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีทำเลที่ดีในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดพิษณุโลก อยากให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ

ประธาน  ............

 • ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลของบุคลากรทุกคนที่ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้  ให้นำแนวทางที่ได้รับมา

ปรับใช้ในการพัฒนาโรงเรียน โดยให้เน้นการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วม และเน้นการปฏิบัติจริง

 • การติดตามการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ให้กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากรรีบดำเนินการ

ให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด

                   3.2 ผลการประชุมผู้บริหาร เมื่อวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

มอบหมาย ครูเกษรินทร์  ศิลป์ชัย ดำเนินการชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

ครูเกษรินทร์  ศิลป์ชัย

 • สรุปผลจากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดย นายการุณ  สกุลประดิษฐ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 • แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาควรเริ่มจากการนำปัญหามาพัฒนา เพื่อให้ตรงการความจำเป็นและถูกทางถูกวิธี ปัญหาอาจนำมาจากการเรียนรายงานงานๆ ที่มีการรายงานเพื่อทราบต่างๆ
 • การลดความเหลื่อมล้ำในกลุ่มเป้าหมาย ผู้เรียน ควรมีวิธีจัดการได้อย่างไร
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแยกเป็น 4 ส่วน คือ กรมประถมศึกษา กรมมัธยมศึกษา กรมวิชาการ กรมการศึกษาพิเศษ  ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา แต่กรมวิชาการจะมีการจัดตั้งตั้งก่อนอย่างแน่นอน โดยใช้ฐานของ สพฐ.
 • การใช้งบประมาณเน้นย้ำให้ใช้อย่างประหยัด เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สูงสุด มุ่งสู่ตัวนักเรียน งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับจัดสรรอยู่ประมาณ สามแสนกว่าล้านบาท 70% ของงบประมาณจัดให้เป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครู กว่าสองแสนล้านบาท ต่อ ข้าราชการครุ ประมาณสี่แสนคน ซึ่งไม่นับรวมเงินเดือนของพนักงานราชการ
 • ปัญหาการพัฒนา ขับเคลื่อนให้ไปได้อย่างรวดเร็วขึ้นอยู่ที่ระดับจังหวัด จากการที่หน่วยงานขอขยายหน่วยงานระดับอำเภอ ให้มองถึงความจำเป็น เพราะจะกลายเป็นการแบกภาระของระบบงบประมาณ เนื่องจากสามารถเพิ่มได้เพียงหมื่นล้านเท่านั้น

การทำแผนปฏิบัติการปี 2559 หรือ 2560 หากรายละเอียดโครงการไม่ตรงตามนโยบายของรัฐบาลจะมีการ

 • เรื่องเน้นย้ำ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไปทำความเข้าใจความหมายให้ละเอียดเนื่องจากตอนนี้ยังเกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อน ทำให้การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนยังไม่บรรลุเป้าหมาย

การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้เลือกเอาสาระแกนหลักไว้ เน้นในเรื่องการปฏิบัติและทักษะ 4H ในช่วงเช้าให้เน้นในเรื่องทฤษฎี ส่วนภาคบ่ายให้เน้นการปฏิบัติ ไม่ใช่การสอนเสริมในวิชาแกนหลัก กิจกรรมเน้นหนักในทักษะด้าน Hand คือการลงมือปฏิบัติ ให้คิดว่า ทำอย่างไรให้นักเรียนมีความสุข ถ้านักเรียนเรียนอย่างมีความสุขแล้วนักเรียนก็จะสามารถคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง อย่าเน้นให้นักเรียนแข่งขันกับผู้อื่น ให้นักเรียนคิดและรู้จักแข่งขันกับตนเอง เมื่อนักเรียนจบออกไปแล้วนักเรียนอาจจะเรียนต่อในสายอาชีพก็ได้

 • ให้เห็นแก่นักเรียนเป็นที่ตั้ง อย่ามุ่งแต่ผลประโยชน์ของตนเอง
 • ทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 สำนักบริหารงานกการศึกษาพิเศษ                        

โดย นายอำนาจวิชยานุวัติ   ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สรุปรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 •  
 •  
 • นักเรียนเป็นสำคัญ
 • ความเป็นอิสระของโรงเรียนภายใต้หลักการเอกภาพในนโยบายแต่หลากหลายการปฏิบัติ
 • การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

2).  การจัดการศึกษาสงเคราะห์

 • ให้บริการแก่เด็กด้อยโอกาส 10 ประเภท

 

3).  โรงเรียนเฉพาะความพิการ จำนวน 46 แห่ง

< >ให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้บกพร่อง “การคิดเชิงกลยุทธ์และการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อยกระดับการตัดสินใจของผู้นำสู่การถ่ายทอดแบบมีกลยุทธ์สำหรับผู้ปฏิบัติงาน” พิจารณาระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พ.ศ.2558 พร้อมจัดทำร่างคำสั่งคณะกรรมการกลุ่มสถานศึกษา ตามระเบียบฯ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาส” พิจารณาระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พ.ศ.2558 พร้อมจัดทำหลักเกณฑ์การดำเนินงานและจัดทำร่างคำสั่งคณะกรรมการ 20 เครือข่าย ตามระเบียบ สรุปหลักเกณฑ์ กรอบแนวทางการดำเนินงานกลุ่มสถานศึกษา (ตัวแทน 8 กลุ่ม) และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาฯ (ตัวแทนตามประเภทสถานศึกษา 3 คน)ขอขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน ในวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2558 รวมถึงขอขอบคุณคณะกรรมการทุกคนที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ที่เข้า 

 

3.3  เรื่องของกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ประธานมอบหมาย รองฯ อินทิรา  อรัญ ดำเนินการชี้แจงรายละเอียด  ดังนี้

< >โปรแกรมวัดผลประเมินผล (SGS) ทางงานวัดผลประเมินผลได้ดำเนินการลงในโปรแกรม (SGS) เรียบร้อยการสอบกลางภาค ดำเนินการจัดสอบกลางภาคในวันที่ 11 – 13 มกราคม 2559 คณะกรรมการโรเนียวแจ้งเพิ่มเติม เมื่อดำเนินการสอบเสร็จแล้วให้นำส่งที่ห้องวิชาการ ห้ามดึงข้อสอบออกเพื่อป้องกันการสูญการประชุมสรุปผลพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในขณะนี้หัวหน้ากลุ่มสาระกำลังดำเนินการ เพื่อนำส่งที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ ที่มาจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ท่าน ขอชี้แจงบทบาทหน้าที่ งานรับนักเรียน ขอแจ้งจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 6 มกราคม 2559 จำนวน 750 คน ซึ่งคาดว่าในปีการออกเชิงรุกแนะแนวนักเรียน จะมีการออกเชิงรุกจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ในการออกเชิงรุกกำหนดการสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มีการจัดกิจกรรมเหมือนทุก ๆ ปี โดยเน้นความสนุกสนานและคำนึงถึงความกำหนดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ครูประจำชั้น ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทางกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559  ทางโรงเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก การรับนักเรียน เนื่องจากปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ให้เตรียมความพร้อมในด้าน   3.4 เรื่องของกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

ประธานมอบหมาย รองฯ วิโรจน์  สงเกิด ดำเนินการชี้แจงรายละเอียด  ดังนี้

< >การปรับเปลี่ยนหน้าที่เวรประจำวัน เนื่องจากมีบุคลากรโยกย้าย และไปบรรจุตำแหน่งใหม่ จึงต้องมีการขอความร่วมมือคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ร่วมกันจัดสถานที่  เรื่องของกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากรขอชี้แจงการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร มีหน้าที่ดูแลสิทธิประโยชน์ของขอประชาสัมพันธ์ฝ่ายอาหารในการเตรียมการด้านอาหาร ให้ทุกคนไปพร้อมกันที่หอประชุม 100/27 ในการจัดเก็บถาดหลุมพระราชทานนักเรียน มีหอนอนที่จัดเก็บถาดหลุมไม่เรียบร้อย คือ หอนอนอมรมาศ, การรายงานโครงการไตรมาสแรก ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้สรุปรายงานผลารดำเนินงานส่งงานเรื่องของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนนักเรียนที่ยังไม่กลับมาจากบ้าน หากกลับมาโรงเรียนแล้วให้รีบแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบขอขอบคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูหอนอนสุวรรณวิทย์เป็นการชั่วคราว คือ ครูจิรภา  จันทร์สุขศรี

 

ครูณัฐิยา  อาษา

< >โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนในปีการศึกษา 2558 ขอความร่วมมือบุคลากรครูทุกคนในการแสดงความมติที่ประชุม  รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธาน  ............

< >กิจกรรมวันครูในวันที่ 16 มกราคม 2559 ขอให้ครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม โดยกระทรวงศึกษาธิการ“การคัดเลือกครูดีศรีเขาพนม” ให้งานบุคลากรแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามขั้นตอน ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม  รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ

< >ไม่มี           .....กรองกาญจน์....แก้วเชิด..... ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์

 

                                                           (นางสาวกรองกาญจน์  แก้วเชิด )

                                                                      ครูธุรการ

 

วันที่ประชุม: 
06/01/2559