ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2559

ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดี ที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องกิตติธรกุล

***************************************

พิธีการก่อนประชุม

  • พระบรมราโชวาท (อ่านโดย นายวิโรจน์  สงเกิด)

“งานราชการนั้น คือ งานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง เพื่อให้งานดำเนินต่อไปไม่ขาดสาย ดังนั้นผู้ปฏิบัติบริหารราชการทุกฝ่าย ทุกระดับ จึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ทำมาก่อน หรือใครเป็นผู้รับช่วงงาน ขึ้นเป็นข้อสำคัญนัก จะต้องถือเอาประโยชน์ที่เกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำ    ทำด้วยความอุตสาหะ เสียสละ และด้วยความสุจริต จริงใจ งานทุกอย่างจึงจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด และสำเร็จผล เป็นประโยชน์ได้แท้จริง และยั่งยืนตลอดไป”

? พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส          วันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘

ก่อนวาระประชุม

  1. พิธีมอบรางวัลครู “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๙ นางอุษา  สุวรรณสังข์ ข้าราชการครูชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
  2. พิธีมอบโล่รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง นายวงศ์ธร  ม่วงอยู่ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
  3. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากร กิจกรรมอบรม “โครงการมารยาทงามอย่างไทย”
  4. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากร กิจกรรมอบรม “ค่ายคณิตศาสตร์”

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

          แจ้งการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

          ๑.๑ นางสาวสยมพร  วงศ์เสน           ตำแหน่ง         ครูอัตราจ้าง

          ๑.๒ นางสาววัลลีย์  เมืองสวัสดิ์          ตำแหน่ง         ครูอัตราจ้าง

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑/ ๒๕๕๙

 วันพุธ  ที่  ๖  มกราคม  ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

                   ๓.๑ สรุปผลการจัดงานสามสายสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๕๙

                   ๓.๒ เรื่องโครงการ School BIRD ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗

จังหวัดกระบี่

                   ๓.๓ เรื่องของกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ

                             Ø กลุ่มบริหารงานวิชาการ

                             Ø กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

                             Ø กลุ่มบริหารงานทั่วไป

                             Ø กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................           

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

 ******************************************************************************

วันที่ประชุม: 
03/03/2559