• 09112566.jpg

  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 • 07112566.jpg

  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 • 05112566.jpg

  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติส่วนตัว กำหนด วัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง ครูผู้สอน

 • 31102566.jpg

  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว แบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • 28102566.jpg

  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 8 ตำแหน่ง

 • 22092566.png

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • bus-12092566-1.jpg

  ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ เรื่องประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • bus-12092556-2.jpg

  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๖ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิ

 • 07092566.jpg

  กำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

 • 5555.jpg.png

  ประกาศร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร