ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 3 2 5
ข้าราชการครู 20 27 47
พนักงานราชการ 6 6 12
อัตราจ้าง 0 3 3
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 3 3 6
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 26 36 62
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 39 46 85
รวมทั้งหมด 39 46 85