ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทั่วไป 9 พ.ย 66
2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป 7 พ.ย 66
3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติส่วนตัว กำหนด วัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง ครูผู้สอน ทั่วไป 5 พ.ย 66
4 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว แบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ทั่วไป 31 ต.ค. 66
5 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 8 ตำแหน่ง ทั่วไป 28 ต.ค. 66
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 ก.ย. 66
7 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๖ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิ จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ก.ย. 66
8 ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ เรื่องประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ก.ย. 66
9 กำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 ก.ย. 66
10 ประกาศร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 ส.ค. 66
11 ประกาศแผน การจัดซื้อจัดจ้าง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 ก.ค. 66
12 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั่วไป 29 เม.ย. 66
13 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา , ครุภัณฑ์การแพทย์ , ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 เม.ย. 66
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 มี.ค. 66
15 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษา , ครุภัณฑ์การแพทย์ , ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 มี.ค. 66
16 ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา , ครุภัณฑ์การแพทย์ , ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 มี.ค. 66
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 มี.ค. 66
18 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ การจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ จำนวน ๑ หลัง จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 มี.ค. 66
19 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และการขึ้นบัญชี การยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ทั่วไป 1 ธ.ค. 65
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ทั่วไป 26 พ.ย 65
21 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ทั่วไป 16 พ.ย 65
22 งบทดลองรายงานการเงินการบัญชีในระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2565 จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 พ.ย 65
23 มองมุมใหม่ Five Focus ตอน :โรงเรียนราชประชานุเคราะห์37 จังหวัดกระบี่ ทั่วไป 24 ต.ค. 65
24 น้อมรำลึกวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ทั่วไป 24 ต.ค. 65
25 ลงนามถวายพระพร ทั่วไป 21 ก.ค. 65
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 ก.ค. 65
27 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 มิ.ย. 65
28 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 มิ.ย. 65
29 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน (๗ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 มิ.ย. 65
30 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน (๗ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 มิ.ย. 65
31 ประกาศผลสอบ ครูอัตราจ้าง ทั่วไป 11 พ.ค. 65
32 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ ทั่วไป 11 พ.ค. 65
33 แบบฟอร์มการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนปีการศึกษา-2565 ทั่วไป 10 พ.ค. 65
34 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ทั่วไป 9 พ.ค. 65
35 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้สอน ทั่วไป 9 พ.ค. 65
36 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอ ทั่วไป 2 พ.ค. 65
37 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป 2 พ.ค. 65
38 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 เม.ย. 65
39 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๒ รายการ จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 เม.ย. 65
40 ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๗ รายการ จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 เม.ย. 65
41 การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ ทั่วไป 23 มี.ค. 65
42 ประกวดราคารจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์การศึกษา จัดซื้อ-จัดจ้าง 17 มี.ค. 65
43 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์การศึกษา จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 มี.ค. 65
44 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ ทั่วไป 11 มี.ค. 65
45 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 มี.ค. 65
46 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่ง ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ ทั่วไป 28 ก.พ. 65
47 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่ง ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ทั่วไป 28 ก.พ. 65
48 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 ก.พ. 65
49 1_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูผู้ช่วย) ทั่วไป 24 ก.พ. 65
50 2_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูยังไม่มีวิทยะฐานะ) ทั่วไป 24 ก.พ. 65
51 3_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการ) ทั่วไป 24 ก.พ. 65
52 4_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการพิ ทั่วไป 24 ก.พ. 65
53 เครืองมือประเมิน64.doc ทั่วไป 22 ก.พ. 65
54 psar64 ทั่วไป 21 ก.พ. 65
55 บันทึกส่งpsar 64 ทั่วไป 21 ก.พ. 65
56 ขออนุญาติเผยแพร่การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ ของนายสมพงศ์ อาดำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ ทั่วไป 1 ก.พ. 65
57 ประกาศรับสมัครแม่ครัว ทั่วไป 10 พ.ย 64
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 ก.ย. 64
59 ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๗ จังหวัดกระบี่ ทั่วไป 11 ก.ย. 64
60 ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 ก.ย. 64
61 เอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 ก.ย. 64
62 แบบฟอร์ช่วงโควิด-แผนการจัดการเรียนรู้-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2564 ทั่วไป 19 ก.ค. 64
63 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ-On ทั่วไป 19 ก.ค. 64
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 พ.ค. 64
65 แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งแผนจัดการเรียนรู้ ทั่วไป 18 พ.ค. 64
66 หนังสือกักตัว 14 วัน ทั่วไป 16 พ.ค. 64
67 ประกาศของจังหวัดกระบี่ ทั่วไป 1 พ.ค. 64
68 แก้ไขส่งครูอ้นแบบฟอร์มแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน-ภาคเรียน-1-ปีการศึกษา-2564 ทั่วไป 24 เม.ย. 64
69 การนิเทศและตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ ทั่วไป 24 เม.ย. 64
70 เอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทั่วไป 23 เม.ย. 64
71 ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทั่วไป 23 เม.ย. 64
72 ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคา ทั่วไป 20 เม.ย. 64
73 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ทั่วไป 20 เม.ย. 64
74 เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน ทั่วไป 20 เม.ย. 64
75 เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 8 เม.ย. 64
76 ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั่วไป 19 มี.ค. 64
77 บันทึกข้อความส่ง psar ทั่วไป 16 มี.ค. 64
78 PSAR-63 ทั่วไป 16 มี.ค. 64
79 ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๗ จังหวัดกระบี่ (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) ทั่วไป 10 มี.ค. 64
80 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สายการสอน) ทั่วไป 6 มี.ค. 64
81 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ทั่วไป 6 มี.ค. 64
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั่วไป 11 ก.พ. 64
83 แบบฟอร์มข้อสอบ ทั่วไป 7 ม.ค. 64
84 ตัวอย่างข้อสอบ ทั่วไป 7 ม.ค. 64
85 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ทั่วไป 7 ม.ค. 64
86 ประกาศผลสอบพนักงานราชการเอกคหกรรม ทั่วไป 10 ธ.ค. 63
87 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป ทั่วไป 2 ธ.ค. 63
88 แบบฟอร์มแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน-ภาคเรียน-2-ปีการศึกษา-2563 ทั่วไป 24 พ.ย 63
89 ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป 11 พ.ย 63
90 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ทั่วไป 9 พ.ย 63
91 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่รับสมัครพนักงานราชการ ทั่วไป 4 พ.ย 63