อัลบัมทั้งหมด

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2567

ประชุมการจัดงานชุมนุมลูกเสือราชประชานุเคราะห์ ภาคใต้ ครั้งที่ 12

ติดตามรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

เรียนดีมีความสุข พาน้องท่องประวัติศาสตร์

ขอเเสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัล เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี 2567

การประเมินโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564

การประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

ประชุมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

ประชุมวางแผนการทำงานของแม่ครัว

ประชุมเตรียมพร้อมรับนักเรียนกลับโรงเรียน

การตัดตกแต่งต้นไม้ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี

ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปี 2564 กลุ่มบริการงานกิจการนักเรียน #ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19

ประชุมฝ่ายงบประมาณและบุคลากร เพื่อปรึกษาหารือวางแผนการทำงานภายในฝ่าย

ผลงานนักเรียน

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

เหลืองกระบี่เกมส์ 63

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การประเมินวิทยฐานะ ว21/2560

มอบของพระราชทาน

กีฬาสัมพันธ์กลุ่ม 7

กิจกรรม SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค

การมอบทุนการศึกษา

กิจกรรมวันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กลุ่ม ๗

ต้อนรับรองผู้อำนวยการสมพงศ์ อาดำ

ครูผู้ช่วยมารายงานตัว

ศึกษาดูงานของรองผู้อำนวยการ

กรรมการนิเทศติดตามเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรมวันธงชาติไทย

ครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน

อบรม coding

ประชุมคณะทำงานอบรมรองผู้อำนวย

กิจกรรมระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน

การแข่งขันกีฬาวู๊ดบอล

รายงานตัวครูผู้ช่วยสอบกรณีพิเศษ

กิจกรรม 12 สิงหาคม 2563