ประชุมวางแผนการทำงานของแม่ครัว

วางแผนการทำงานของแม่ครัวและปฎิบัติตามมาตรการณ์การแพร่โรคระบาดโควิด๑๙