การประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

กรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน เยี่ยมชมศาสตร์พระราชา