ประวัติโรงเรียน

...

ประวัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗  จังหวัดกระบี่

        โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ เดิมชื่อ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เขาพนม ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เป็นโรงเรียนประเภทกินอยู่ ประจำ ที่จัดตั้งตามแผนพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาให้แก่นักเรียน ที่อยู่ในถิ่น ทุรกันดาร ห่างไกล การคมนาคม ตามป่า ตามเขา ตามเกาะ และเป็นเด็กยากจน ยากไร้ กำพร้าบิดา มารดา ตามจังหวัดต่างๆ ให้ได้รับการศึกษาโดยทั่วถึงตามอัตภาพ และสิทธิมนุษยชน เช่นเดียวกับ เด็กอื่นๆ ในวัยเดียวกัน  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ เดิมเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ประจำเขต การศึกษา 4  จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม ตามป่า ตามเขา ตามเกาะ และเป็นเด็กกำพร้าบิดามารดา ในเขตพื้นที่จังหวัด กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ตและระนอง และเพื่อเป็นการ ช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับผู้ประสบภัยในเหตุการณ์สึนามีในเวลาต่อมา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบสหศึกษารับนักเรียนประจำ  รัฐบาลให้ความช่วยเหลือ ในเรื่องที่อยู่อาศัย  อาหาร  เสื้อผ้า  เครื่องเขียน แบบนักเรียน และการรักษาพยาบาล สอนตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ได้เกิดธรณีพิบัติคลื่นยักษ์ “สึนามิ” ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ชายฝั่งอันดามัน เกิดความเสียหายทั้งชีวิตหลักทรัพย์สินเป็นอย่างมาก มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ใน พระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย โดยรับบุตรหลานของผู้ประสบภัย เข้ามา เรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้สนับสนุนงบประมาณพร้อมครุภัณฑ์ในการก่อสร้างหอนอนพระราชทาน ปภร. และ สก. จำนวน 2 หลัง งบประมาณ 3,600,000 บาท เรือนพยาบาล ส.ว. ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 700,000 บาท หอส่งน้ำ 18/12 จุน้ำ 18 ลูกบาศก์เมตรจำนวน 1 หลัง งบประมาณ 400,000 บาท และหอประชุม 10/ล/27 พิเศษ จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 10,000,000 บาท และห้องสุขานักเรียน จำนวน 2 หลัง งบประมาณ 740,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,440,000 บาท ซึ่งได้ มอบหมายให้กองพลพัฒนาที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยงานดำเนินการก่อสร้าง โดยให้ทำพิธี วางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2548 มีนายอานนท์ พรหมนารถ ผู้ว่าราชการ จังหวัดกระบี่ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมจากการรับเด็กด้อยโอกาส 10 ประเภท ตามวัตถุประสงค์เดิมของโรงเรียน