นโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา

  .................................................................. 
               ด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ ตระหนักดีว่า นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง โรงเรียน จึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและนอกโรงเรียนเสมอมา โรงเรียน ได้ยึดหลักนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อย่างเคร่งครัด จึงได้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอน การดำเนินกิจกรรม รวมทั้งสุขภาพอนามัย ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ให้เกิดขึ้นอย่าง
ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
                                 เป้าหมาย คือ การไม่มีอุบัติเหตุ (ZERO Accident)
               เพื่อให้บรรลุ  เป้าหมายด้านความปลอดภัย  คือ  สถิติอุบัติเหตุลดลงเท่ากับศูนย์  (ZERO Accident)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ จึงใด้กำหนดนโยบายด้านความบลอดภัยอย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินการด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อม เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนี้
      1. โรงเรียน ถือความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคนที่จะร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ทั้งตนเองและผู้อื่น
      2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
      3. โรงเรียน กำหนดนโยบายให้มี คณะกรรมการ ด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
      4. โรงเรียน ถือว่าผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแล และรับผิดชอบ ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ แห่งความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
      5. โรงเรียน จะส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินกิจกรรม ความปลอดภัยของทุกฝ่าย  และจะจัดให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบายความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
      6. โรงเรียน จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัย  ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
      7. แก้ไขปัญหาและบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ด้วยมาตรการ 3 ป.  ได้แก่  ป้องกัน  ปลูกฝัง  และปราบปรามเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ตามขอบข่ายความปลอดภัยของสถานศึกษา 4 กลุ่ม คือ ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ (Mio lece) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Fights) และภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ
      8. ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ได้เรียนรู้สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เรียนและอยู่อย่างไรให้ปลอดภัย ปลูกฝังความมีวินัย ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เมื่อคาดว่าจะมีเหตุ หรือเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยจะใช้ระบบ MOE Safety Center ได้อย่างไร
      9. ให้ประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น หน่วยงานด้านการสาธารณสุขหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัย ฯลฯ เพื่อร่วมมือกันสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การใช้รถใช้ถนน การตรวจคัดกรองสุขภาวะร่างกายและจิตใจ และการป้องกันตนเองจากโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น
      10. สร้างความเข้มแข็งให้แก่นักเรียน ผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจอารมณ์ และสังคมของผู้เรียน ดำเนินการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอย ด้วยการนำข้อมูลนักเรียนมาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม อาทิจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม ชดเชย หรือกิจกรรมเสริมทักษะเพิ่มเติมตามความถนัด ความสนใจ ความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และขอให้เพิ่มความสำคัญในวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  เพื่อสร้างสำนึกของความเป็นไทย รักในการเป็นชาติไทย
              ประกาศ  ณ  วันที่  16  พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 
 
 

                                                          (นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช)
                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่


/client-upload/rpk37/uploads/files/SafetyRPK37Krabi.pdf