ปรัชญา/คติพจน์

         รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ...