วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Visions)
              ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ได้รับการพัฒนา    ด้านคุณธรรม ความรู้ เทคโนโลยี การพัฒนาทักษะอาชีพและสิ่งแวดล้อม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ  (Mission)
 1.  สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
 3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ยึดมั่น     การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 5. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ทักษะการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านคุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะหลักประจำสายงาน
 6. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน      ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้การมีส่วนร่วม  จากทุกภาคส่วน พร้อมสร้างภาคีเครือข่าย จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อความเป็นอยู่และการเรียนรู้ของนักเรียน
 7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรอาชีพ และหลักสูตรท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ (Goals)
 1. เด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่บริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 2. ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
 3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   และแก้ปัญหา
 4. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
 7. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 8. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
 9. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและมีคุณธรรมจริยธรรม สมรรถนะหลักประจำสายงาน
 10. สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพ
 11. จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อความเป็นอยู่และการเรียนรู้ของนักเรียน
    12. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรอาชีพ หลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน