อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ 
รักษ์สิ่งแวดล้อม  ดีพร้อมมารยาท มีศาสตร์งานอาชีพ

เอกลักษณ์
 
สิ่งแวดล้อมเด่น  เป็นแหล่งเรียนรู้สู่อาชีพ