ข้อมูลนักเรียน

yesข้อมูลนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่yes

รายงานจำนวนนักเรียนแยกตามชั้นเรียน, เพศ
สถานศึกษา : ราชประชานุเคราะห์ 37
ประจำปีการศึกษา : 2565
                 
ลำดับ ระดับชั้น เพศชาย เพศหญิง รวม
ประจำ ไป-กลับ รวม ประจำ ไป-กลับ รวม
1 ประถมศึกษาปีที่ 1 11 0 11 3 0 3 14
2 ประถมศึกษาปีที่ 2 15 0 15 6 0 6 21
3 ประถมศึกษาปีที่ 3 18 0 18 12 0 12 30
4 ประถมศึกษาปีที่ 4 27 0 27 23 0 23 50
5 ประถมศึกษาปีที่ 5 36 0 36 16 0 16 52
6 ประถมศึกษาปีที่ 6 30 0 30 15 0 15 45
7 มัธยมศึกษาปีที่ 1 55 0 55 37 0 37 92
8 มัธยมศึกษาปีที่ 2 70 0 70 45 0 45 115
9 มัธยมศึกษาปีที่ 3 43 0 43 57 0 57 100
10 มัธยมศึกษาปีที่ 4 54 0 54 59 0 59 113
11 มัธยมศึกษาปีที่ 5 37 0 37 49 0 49 86
12 มัธยมศึกษาปีที่ 6 27 0 27 46 0 46 73
รวมทั้งหมด 423 0 423 368 0 368 791