การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 8 ตำแหน่ง

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 8 ตำแหน่งประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
…………………………………………………………………………………………
         
          ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552  และประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณลักษณะเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการสั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม  พ.ศ. 2551  จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 8 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
          1. ชื่อตำแหน่ง  พนักงานราชการ  ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 8 ตำแหน่ง ประกอบด้วยกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก ดังนี้
                   1)   สังคมศึกษา  1    ตำแหน่ง
                   2)  คหกรรม     1    ตำแหน่ง
                   3)   นาฏศิลป์     1    ตำแหน่ง
                   4)   พลศึกษา     1    ตำแหน่ง
                   5)   คอมพิวเตอร์ 1    ตำแหน่ง
                   6)   คณิตศาสตร์  1    ตำแหน่ง
                   7)  ศิลปะ        1    ตำแหน่ง
                   8)  ดนตรีสากล  1    ตำแหน่ง
 
                   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
                   (1) ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
                   (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
                   (3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
                   (4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
                   (5) ปฏิบัติงานในโรงเรียนประจำ
                   (6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย                                                              
                   ค่าตอบแทน  18,000 บาท
                   สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
                   ระยะเวลาการจ้าง  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 - 30 กันยายน 2567
 
          2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   2.1 คุณสมบัติทั่วไป
                             (1)  มีสัญชาติไทย
                             (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
                             (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                             (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ          จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
                             (5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่  ในพรรคการเมือง
                             (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด   ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
                             (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
                             (8) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณรหรือนักพรตหรือนักบวช
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย
                   2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                             (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางการศึกษาอื่น ที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมีวิชาเอกตรงตามอัตราว่างที่เปิดรับสมัคร
                             (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และในขณะยื่นสมัครสอบใบอนุญาตดังกล่าวยังไม่หมดอายุ
                             (3) สามารถอยู่ประจำกับนักเรียนเรือนนอนในหอพักได้
                             (4) สามารถทำการสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้                                            3. การรับสมัคร
                   3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                             ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗    จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2566     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
                   3.2  เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
                             (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน           6  เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน 3 รูป
                             (2) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองวุฒิ และสำเนาแสดงผลการเรียน          ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 4 พฤศจิกายน 2566
ในกรณีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
                             (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
                             (4) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ     ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ. 2549 จากสถานพยาบาลของรัฐ  1 ฉบับ
                             (5) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน     ชื่อ- นามสกุล  (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
                             (6) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และในขณะยื่นสมัครสอบใบอนุญาตดังกล่าวยังไม่หมดอายุ 1 ฉบับ
                             (7) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
          ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย และต้นฉบับ  ทุกฉบับจะคืนให้เมื่อตรวจกับสำเนาถูกต้องในวันรับสมัครแล้ว
                   3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
          ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกสิทธิประโยชน์ใดๆจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ที่รับสมัครมิได้                                  
          4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตามสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร ภายในวันที่  5 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่หรือเว็บไซต์ www.rpk37.thai.ac  
          5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
              โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ จะทำการเลือกสรรในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
 
เวลา หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
09.00 น. – 11.00 น. ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
 
30
30
สอบข้อเขียน
13.00  น.เป็นต้นไป ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
1. วิสัยทัศน์ในการทำงาน
2. เจตคติในวิชาชีพ และอุดมการณ์
3. กรอบความคิดเกี่ยวกับการอุทิศตนเพื่อโรงเรียนประเภทโรงเรียนประจำ
4. บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา และปฏิภาณไหวพริบ
40 สอบสัมภาษณ์
  รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน  
 
          6. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
          ดำเนินการสอบแข่งขันและเลือกสรร ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
          7. เกณฑ์การตัดสิน
              ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
          8. การจัดลำดับที่
              ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรให้เรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนประเมินรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย ในกรณี      ที่ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดลำดับที่ ดังนี้
             (1). ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก. สูงกว่า อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
             (2). ถ้าคะแนนภาค ก. เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ข. สูงกว่า อยู่ในระดับดีกว่า
             (3). ถ้าคะแนนในภาค ข. เท่ากัน ให้ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่าอยู่ในระดับที่ดีกว่า
             (4). ถ้าประสบการณ์ในการทำงานเท่ากันให้ผู้ที่มีลำดับที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อนอยู่ในลำดับที่สูงกว่า
          9. การประกาศผลการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
             โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 โดยจะประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ และประกาศผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน www.rpk37.thai.ac  
          10. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว และการจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
               ให้ถือประกาศผลการเลือกสรรของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  เป็นการเรียกตัว   
               (1). ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ 1 ต้องมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างด้วยตนเอง                        ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่       หากไม่มารายงานตัวและทำสัญญาตามกำหนดดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ โดยจะดำเนินการเรียกบุคคลที่ขึ้นบัญชีลำดับถัดไป
     (2). การเรียกตัวครั้งต่อไป หากมีตำแหน่งว่าง  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ จะเรียกตัวเรียงลำดับที่โดยวิธีการส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัครก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 15 วัน   
                  
                             ประกาศ   ณ  วันที่    28   ตุลาคม  พ.ศ.  2566 

(นายศักดิ์ชัย  สุวรรณคช)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
 
 
 
ปฏิทินการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
......................................................................................
 
ที่ กิจกรรม วันดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
1 การประกาศรับสมัคร  
วันที่ 28 ตุลาคม 2566
 
งานบุคลากร
2 การรับสมัคร  
วันที่ 29 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2566
(ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
คณะกรรมการรับสมัคร
3 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันและเลือกสรร ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
4 การประเมินผลตามหลักเกณฑ์และการเลือกสรร วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการประเมินผลภาค ก.
คณะกรรมการประเมินผลภาค ข.
5 การประกาศผล  
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
 
งานบุคลากร
6 รายงานตัว ทำสัญญาจ้าง และปฏิบัติงาน  
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
 
งานบุคลากร
 
 
 
 
 
 
28 ต.ค. 66 | รับชม : 611 ครั้ง