การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566.pdfประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
…………………………………………………………………………………………
         
          ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ              สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 2 อัตรา เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ตามรายละเอียด ดังนี้
          1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
                   1.1 ลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน  2  อัตรา     
1.2 ค่าจ้าง 9,000 บาทต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
                    1.3. ขอบข่ายภาระงานและหน้าที่
       1.1 ปฏิบัติงานในตำแหน่งคนครัว จำนวน 1 อัตรา จัดเตรียมอาหาร ตรวจรับวัสดุในการจัดทำอาหาร  ดูแลรักษาอุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับงาน ทำความสะอาดสถานที่ในการทำงาน
       1.2 ปฏิบัติงานในตำแหน่งยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา ดูแลทรัพย์สิน ตรวจตราอาคารสถานที่และดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน
                          1.3 ประสานงาน  ให้บริการผู้เกี่ยวข้องรับบริการ หรือติดต่อราชการ
                          1.4 สามารถปฏิบัติงานในลักษณะโรงเรียนแบบอยู่ประจำได้
                          1.5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน
          2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
                   2.1 คุณสมบัติทั่วไป
                             (1.) มีสัญชาติไทย
                             (2.) มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
                             (3.) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                             (4.) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
                             (5.) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                             (6.) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
                             (7.) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น   ของรัฐ
                   3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                             (1.) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรสถานศึกษาภาคบังคับขึ้นไป
                             (2.) มีความสามารถเหมาะสมในหน้าที่ที่มอบหมายให้ปฏิบัติ
                             (3.) สามารถปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะโรงเรียนแบบอยู่ประจำได้
                             (4.) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ
                             (5.) หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามขอบข่ายงานที่กำหนด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
          3. การรับสมัคร
                   3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                             ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนราชประชา-         นุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน-6 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
                   3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก
                             (1.) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x 1.5 นิ้ว  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน       6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 3 รูป
                             (2.) สำเนาแสดงผลการเรียน และระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา   ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร
                             (3.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1 ฉบับ
                             (4.) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
                             (5.) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่สมัคร และแสดงว่าไม่เป็น            โรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จากสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น 1 ฉบับ
                             (6.) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
          ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ          ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
          โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อ 2 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ห้องบริหารงานงบประมาณและบุคลากร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ และในเว็ปไซต์ http://rpk37.ac.th
6. การคัดเลือก
          จะดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  กำหนดในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.00 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
 
7. เกณฑ์การตัดสิน
          ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน จึงจะถือว่าผ่านการคัดเลือก
8. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566
9. การจัดทำสัญญาจ้าง และปฏิบัติงานของผู้ผ่านการคัดเลือก
          ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 น.           ณ ห้องบริหารงานงบประมาณและบุคลากร ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
          10. เงื่อนไขการจ้างลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ
          10.1 ลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเดกพิการ ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งโรงเรียน  ราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ จะได้รับค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท (ไม่มีประกันสังคม)
          10.2 การจ้างไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครู หรือพนักงานราชการ
          10.3 ไม่มีการเลื่อนขั้นอัตราค่าจ้าง
          10.4 ไม่มีเงินประกันสังคมจากฝ่ายผู้ว่าจ้าง
          10.5 สัญญาจ้างจะสิ้นสุดตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร หรือผู้ได้รับการจ้างลาออกก่อนสัญญาสิ้นสุดหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง
          10.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ จะทำสัญญาจ้างและสั่งจ้างเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว
          10.7 การทำสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเบี้ยประกันสัญญาจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
       
         
                   ประกาศ   ณ  วันที่   29  เมษายน  พ.ศ.  2566 
         
 
 
   
                                
                                                  (นายศักดิ์ชัย  สุวรรณคช)
                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๗ จังหวัดกระบี่
       
         
 
         
 
 
 
 
เอกสารแนบท้ายประกาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๗ จังหวัดกระบี่
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
................................................................................
                  
บัญชีรายละเอียดอัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
                             1. ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (คนครัว)                 จำนวน 1 อัตรา
                             2. ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ยามรักษาการณ์)       จำนวน 1 อัตรา
 
 
กำหนดการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ 
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
 
วัน  เดือน ปี รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
29 เม.ย.66 ประกาศรับสมัคร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗  จังหวัดกระบี่
 
 
30 เม.ย.-6 พ.ค.66 รับสมัคร ห้องบริหารงานงบประมาณและบุคลากร
 
 
7 พ.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องบริหารงานงบประมาณและบุคลากร
 
 
8 พ.ค. 66 คัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗  จังหวัดกระบี่
 
 
9 พ.ค. 66 ประกาศผลการคัดเลือก ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องบริหารงานงบประมาณและบุคลากร
 
 
10 พ.ค. 66 รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ห้องบริหารงานงบประมาณและบุคลากร
 
 
 
 
 
29 เม.ย. 66 | รับชม : 466 ครั้ง