เอกสารงานวิชาการ

                                                 ปีการศึกษา 2561
ปกหลักสูตร ปกหลักสูตร.pdf
ประกาศใช้หลักหลักสูตร ประกาศใช้หลักหลักสูตร.pdf
คำนำ คำนำ.pdf
สารบัญ สารบัญ.pdf
   
วิสัยทัศน์-สาระมาตรฐาน วิสัยทัศน์-สาระมาตรฐานpdf
โครงสร้างหลักสูตรประถม โครงสร้างหลักสูตรประถม.pdf
โครงสร้างหลักสูตรมัธยมต้น โครงสร้างหลักสูตรมัธยมต้น.pdf
โครงสร้างหลักสูตรมัธยมปลาย โครงสร้างหลักสูตรมัธยมปลาย.pdf
การจัดการศึกษากลุ่มเป้าหมาย การจัดการศึกษากลุ่มเป้าหมาย.pdf
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย .pdf
คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์.pdf
คำอธิบายรายวิชาวิทยศาสตร์ คำอธิบายรายวิชาวิทยศาสตร์.pdf
คำอธิบายรายวิชาสุขศึกษา คำอธิบายรายวิชาสุขศึกษา.pdf
คำอธิบายรายวิชาศิลปะ คำอธิบายรายวิชาศิลปะ.pdf
คำอธิบายรายวิชาการงาน คำอธิบายรายวิชาการงานpdf
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ.pdf
ภาคผนวก ภาคผนวก.pdf
คำสั่งเรื่องให้ใช้มาตรฐานและตัวชีวัด คำสั่งเรื่องให้ใช้มาตรฐานและตัวชีวัด/.pdf
คำสั่งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร คำสั่งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร.pdf
คำสั่งบริหารหลักสูตร คำสั่งบริหารหลักสูตร.pdf
                                       ปีการศึกษา 2562
ปกหลักสูตร ปกหลักสูตร.pdf
ประกาศใช้หลักหลักสูตร ประกาศใช้หลักหลักสูตร.pdf
คำนำ คำนำ.pdf
สารบัญ สารบัญ .pdf
   
วิสัยทัศน์-สาระมาตรฐาน วิสัยทัศน์-สาระมาตรฐาน.pdf
โครงสร้างหลักสูตรประถม โครงสร้างหลักสูตรประถม .pdf
โครงสร้างหลักสูตรมัธยมต้น โครงสร้างหลักสูตรมัธยมต้น .pdf
โครงสร้างหลักสูตรมัธยมปลาย โครงสร้างหลักสูตรมัธยมปลาย .pdf
การจัดการศึกษากลุ่มเป้าหมาย การจัดการศึกษากลุ่มเป้าหมาย .pdf
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย .pdf
คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ .pdf
คำอธิบายรายวิชาวิทยศาสตร์ คำอธิบายรายวิชาวิทยศาสตร์ .pdf
คำอธิบายรายวิชาสุขศึกษา คำอธิบายรายวิชาสุขศึกษา.pdf
คำอธิบายรายวิชาศิลปะ คำอธิบายรายวิชาศิลปะ.pdf
คำอธิบายรายวิชาการงาน คำอธิบายรายวิชาการงาน .pdf
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ .pdf
ภาคผนวก ภาคผนวก .pdf
คำสั่งเรื่องให้ใช้มาตรฐานและตัวชีวัด คำสั่งเรื่องให้ใช้มาตรฐานและตัวชีวัด .pdf
คำสั่งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร คำสั่งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร.pdf
คำสั่งบริหารหลักสูตร คำสั่งบริหารหลักสูตร .pdf
                                                            ปีการศึกษา 2563
ปกหลักสูตร ปกหลักสูตร .pdf
ประกาศใช้หลักหลักสูตร ประกาศใช้หลักหลักสูตร .pdf
คำนำ คำนำ .pdf
สารบัญ สารบัญ.pdf
   
วิสัยทัศน์-สาระมาตรฐาน วิสัยทัศน์-สาระมาตรฐาน .pdf
โครงสร้างหลักสูตรประถม โครงสร้างหลักสูตรประถม pdf
โครงสร้างหลักสูตรมัธยมต้น โครงสร้างหลักสูตรมัธยมต้น .pdf
โครงสร้างหลักสูตรมัธยมปลาย โครงสร้างหลักสูตรมัธยมปลาย.pdf
การจัดการศึกษากลุ่มเป้มหมาย การจัดการศึกษากลุ่มเป้มหมาย .pdf
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย .pdf
คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ .pdf
คำอธิบายรายวิชาวิทยศาสตร์ คำอธิบายรายวิชาวิทยศาสตร์ .pdf
คำอธิบายรายวิชาสุขศึกษา คำอธิบายรายวิชาสุขศึกษา .pdf
คำอธิบายรายวิชาศิลปะ คำอธิบายรายวิชาศิลปะ .pdf
คำอธิบายรายวิชาการงาน คำอธิบายรายวิชาการงาน .pdf
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ .pdf
ภาคผนวก ภาคผนวก .pdf
คำสั่งเรื่องให้ใช้มาตรฐานและตัวชีวัด คำสั่งเรื่องให้ใช้มาตรฐานและตัวชีวัด .pdf
คำสั่งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร คำสั่งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร .pdf
คำสั่งบริหารหลักสูตร คำสั่งบริหารหลักสูตร .pdf