งานนโยบายและแผนงาน

      แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ปกหน้า ปกหน้า1.jpg
ส่วนที่ 1- 65 ส่วนที่ 1- 65.pdf
ส่วนที่ 2 - 65 ส่วนที่ 2 -65.pdf
ส่วนที่ 3 - 65 ส่วนที่ 3 -65.pdf
ส่วนที่ 4 - 65 ส่วนที่ 4-65.pdf
ส่วนที่ 4 -1- 65 ส่วนที่ 4 -1-65.pdf
ส่วนที่ 5 - 65 ส่วนที่ 5-65.pdf
ส่วนที่ 5-1-1 ส่วนที่ 5-1-1.pdf
ส่วนที่ 5-1-2 ส่วนที่ 5-1-2.pdf
ส่วนที่ 5-1-3 ส่วนที่ 5-1-3.pdf
ส่วนที่ 5-1-4 ส่วนที่ 5-1-4.pdf
ส่วนที่ 5-1-5 ส่วนที่ 5-1-5.pdf
ส่วนที่ 5-1-6 ส่วนที่ 5-1-6.pdf
ส่วนที่ 5-1-7 ส่วนที่ 5-1-7.pdf
ส่วนที่ 5-1-8 ส่วนที่ 5-1-8.pdf
ส่วนที่ 5-1-9 ส่วนที่ 5-1-9.pdf
ส่วนที่ 5-1-10 ส่วนที่ 5-1-10.pdf
ส่วนที่ 5-1-11 ส่วนที่ 5-1-11.pdf
ส่วนที่ 5-1-12 ส่วนที่ 5/-1-12.pdf
ปกหลัง           ปกหลัง2565-2.jpg
คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา.pdf
คำสั่งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่งานนโยบาย คำสั่งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่งานนโยบาย.pdf